Teksiti ei ole minun suomentamani, vaan lainattu Fb-seinältä.

 

GCM-sopimuksen suomenkielinen käännös ja havainnot sen sisällöstä


Viitteet löytyvät täältä merkittyinä:
https://drive.google.com/file/d/1ui53T21VKS08uOAY4QL0qXPDToc8Zkw1/view?usp=sharing

Yhteenvedot saatu valmiiksi, ryhdyn nyt kääntämään suomeksi itse sopimuksen sisältöä. Rakenne menee näin:

- Suora lainaus asiakirjasta.

- Käännös suomeksi.

- Yhteenveto havainnoista kyseiseen kohtaan liittyen.

Sivu 1:

We, the Heads of State and Government and High Representatives, meeting in Morocco on 10 and 11 December 2018, reaffirming the New York Declaration for Refugees and Migrants and determined to make an important contribution to enhanced cooperation on international migration in all its dimensions,have adopted this Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration:

Suomeksi: Me, valtioiden päämiehet ja korkeat edustajat, kokoontuessamme Marokossa 10. ja 11. Joulukuuta 2018 vakuutamme jälleen turvapaikanhakijoita ja maahanmuuttajia koskevan New Yorkin julistuksen ja päätämme tehdä tärkeän panostuksen kohentaaksemme yhteistyötä kansainvälisessä maahanmuutossa kaikissa sen muodoissa, olemme hyväksyneet tämän maailmanlaajuisen sopimuksen turvallisesta, järjestäytyneestä ja säännöllisestä maahanmuutosta:

- Kohennettu yhteistyö kansainvälisessä maahanmuutossa kaikissa sen muodoissa tarkoittaa käytännössä sitä, että ne maat jotka tämän sopimuksen allekirjoittavat altistavat maansa rajattoman maahanmuuton tulvalle. Tämän määrittää sanat 'international migration in all its dimensions', eli kansainvälinen maahanmuutto kaikissa sen muodoissa joka ei aseta mitään reunaehtoja tai rajoituksia maahanmuutolle.

2. “It also rests on the Universal Declaration of Human Rights;

Suomeksi: Se nojaa myös yleismaailmalliseen ihmisoikeusjulistukseen;

- Tarkoitus on tehdä kaikesta maahanmuutosta ihmisoikeus. Perustelut: Tässä kohtaa on kysyttävä kysymys: Mihin viitataan maininnalla ‘se nojaa’? Vastaus löytyy sivulta 1 ensimmäisestä kappaleesta jossa tuon maininnan ensisijainen riippuvaisuusosatekijä on mainittu, se on kansainvälinen maahanmuutto kaikissa sen muodoissa, eli “international migration in all its dimensions”


the International Labour Organization conventions on promoting decent work and labour migration

Suomeksi: Kansainvälisen työjärjestön sopimuksiin kunnollisen työn ja työvoiman maahanmuuton edistämiseksi. (Toim. huom. kappale 2 listaa asioita joihin tämä maailmanlaajuinen sopimus nojaa. Siksi käännös alkaa muodossa kansainvälisen, tämän määrittää kappaleen alussa sanat ‘it also rests on the’)

- On epäoleellista mitä kansainvälisen työjärjestön sopimuksissa kunnollisen työn ja työvoiman maahanmuuton edistämiseksi lukee. Määrittävänä osatekijänä on se fakta että työtä ei ole edes nyt tarjolla kaikille, puhumattakaan kunnollisesta työstä. Osaamis -ja vaatimustasoissa on myös suuria eroja maailmanlaajuisesti. Joten työvoiman maahanmuutto on toteutuskelvoton idea.

2030 Agenda for Sustainable Development

Suomeksi: 2030 agendaan kestävästä kehityksestä.

- GCM-sopimuksessa esitetyt ideat eivät ole kestäviä eivätkä toteutuskelpoisia missään muodossa. Tätä argumenttia tukee analyysin koko sisältö.

3. “Discussions about international migration at the global level are not new. We recall the advances made through the United Nations High-level Dialogues on International Migration and Development in 2006 and 2013. We also acknowledge the contributions of the Global Forum on Migration and Development launched in 2007. These platforms paved the way for the New York Declaration for Refugees and Migrants, through which we committed to elaborate a Global Compact for Refugees and to adopt this Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, in two separate processes

Suomeksi: Keskustelut kansainvälisestä maahanmuutosta maailmanlaajuisella tasolla eivät ole uusia. Muistamme edistysaskeleet jotka saatiin aikaiseksi YK:n korkean tason keskusteluissa kansainvälisestä maahanmuutosta ja kehityksestä vuosina 2006 ja 2013. Tunnustamme myös vuonna 2007 käynnistetyn maailmanlaajuisen maahanmuuton ja kehityksen foorumin antamat panostukset. Nämä alustat ovat raivanneet tietä New Yorkin julistukselle pakolaisista ja maahanmuuttajista, jonka kautta me sitouduimme laatimaan maailmanlaajuisen sopimuksen pakolaisista ja hyväksymään tämän maailmanlaajuisen sopimuksen turvallisesta, järjestäytyneestä ja säännöllisestä maahanmuutosta kahdessa erillisessä prosessissa.

- On täysin epäoleellista kuinka pitkään tästä asiasta on keskusteltu, idea on toteutuskelvoton. On olemassa fyysisiä rajoitteita, kuten luonnon kantokyky, joten jatkuva maahanmuutto ei ole toteutuskelpoinen ajatus. Etenkin kansainvälinen maahanmuutto kaikissa sen muodoissa, mikä käytännössä tarkoittaa sitä että kaikki olisivat oikeutettuja muuttamaan haluamaansa maahan. Tätä argumenttia tukee aiemmin asiakirjassa esiintyvä kannatus sille että maahanmuutto nojaa yleismaailmalliseen ihmisoikeusjulistukseen, sekä asiakirjassa myöhemmin monesti esiintyvät maininnat ihmisoikeuksista.

Sivu 2:

The two Global Compacts, together, present complementary international cooperation frameworks that fulfil their respective mandates as laid out in the New York Declaration for Refugees and Migrants

Suomeksi: Nämä kaksi maailmanlaajuista sopimusta yhdessä esittävät toisiaan täydentäviä maailmanlaajuisia yhteistyökehyksiä jotka täyttävät niiden omat mandaattinsa, kuten on laadittu New Yorkin julistuksessa pakolaisista ja maahanmuuttajista.

- Taas yksi viittaus New Yorkin julistukseen, jonka sisällöstä en tiedä mitään.

4. “Refugees and migrants are entitled to the same universal human rights and fundamental

freedoms, which must be respected, protected and fulfilled at all times.

Suomeksi: Pakolaiset ja maahanmuuttajat ovat oikeutettuja samoihin yleismaailmallisiin ihmisoikeuksiin ja perusvapauksiin, joita täytyy kunnioittaa, suojella ja jotka täytyy täyttää kaikkina aikoina.

- Toteutuskelvoton. Lue analyysini uskonvapaudesta: https://docs.google.com/document/d/1ENeUl0rCEZWVjkeAw9147NOuWmTXYeWGYwxwHW6phtQ/edit?usp=sharing

This Global Compact refers to migrants and presents a cooperative framework addressing migration in all its dimensions.

Suomeksi: Tämä maailmanlaajuinen sopimus viittaa maahanmuuttajiin ja esittää yhteistyökehyksen käsitellen maahanmuuttoa kaikissa sen muodoissa.

-Epätosi. Tämä sopimus ei esitä pelkästään yhteistyökehystä kaiken muotoisen maahanmuuton käsittelyyn, vaan se kannattaa kansallisvaltioiden alistamista rajoittamattomalle määrälle maahaanmuuttajia. Tämän määrittää lausunto ‘maahanmuutto kaikissa sen muodoissa’. Tätä argumenttia tukee ensimmäisen sivun ensimmäisen kappaleen sisältö, sekä sopimuksessa myöhemmin esiintyvä sisältö.

5. “As a contribution to the preparatory process for this Global Compact, we recognize the inputs shared by Member States and relevant stakeholders during the consultation and stocktaking phases, as well as the report of the Secretary-General, “Making Migration Work for All”.

Suomeksi: Tunnustamme jäsenvaltioiden ja oleellisten sidosryhmien panokset tämän maailmanlaajuisen sopimuksen laatimisessa konsultointi -ja tilannearviointivaiheissa, kuten myös pääsihteerin raportin “Making Migration Work for All” panoksen.


- On mahdotonta arvioida miten kukin jäsenvaltio on sopimuksen sisällön laatimiseen osallistunut, sekä sitä mihin viitataan termillä oleelliset sidosryhmät. Sen lisäksi maahanmuuttoa ei voida saada toimimaan kaikille, koska idea että antaisimme kaikkien muuttaa sinne mihin he haluavat muuttaa, on toteutuskelvoton. Maailmanlaajuinen maahanmuutto kaikissa sen muodoissa pitää sisällään oikeuden sille että kuka tahansa voi muuttaa mihin tahansa haluaa. Tämä siksi että se ei aseta mitään reunaehtoja tai rajoituksia maahanmuutolle, tämän määrittää sanat: kaikissa sen muodoissa.

6. “This Global Compact is a milestone in the history of the global dialogue and international

cooperation on migration. It is rooted in the 2030 Agenda for Sustainable Development and the Addis Ababa Action Agenda, and informed by the Declaration of the High-level Dialogue on International Migration and Development adopted in October 2013. It builds on the pioneering work of the former Special Representative of the Secretary-General for International Migration and Development, including his report of 3 February 2017.

Suomeksi: Tämä maailmanlaajuinen sopimus on historiallinen virstanpylväs maailmanlaajuisessa keskustelussa kansainvälisestä yhteistyöstä maahanmuutossa. Se juontaa juurensa 2030 agendaan kestävästä kehityksestä ja Addis Ababa toimenpide agendaan, sekä perustuu julistuksen tietoihin joka hyväksyttiin korkean tason keskustelussa kansainvälisestä maahanmuutosta ja kehityksestä Lokakuussa 2013. Se rakentuu YK:n kansainvälistä maahanmuuttoa ja kehitystä hoitaneen YK:n pääsihteerin edesmenneen erityisedustajan uraauurtavalle työlle, mukaan lukien hänen raporttinsa 3. Helmikuuta 2017.

- Maahanmuutto kaikissa sen muodoissa, toisin sanoen maahanmuutto ilman rajoituksia, jota tämä maailmanlaajuinen sopimus edustaa, käytännössä altistaa kansallisvaltiot rajoittamattomalle määrälle maahanmuuttajia joka ei ole kestävää kehitystä missään muodossa. Sen lisäksi on täysin epäoleellista kenen uraauurtavalle työlle sopimus rakentuu, se ei muuta sitä faktaa että sopimuksessa esitetyt ideat ovat toteutuskelvottomia jonka johdosta sopimus on hylättävä.

7. “This Global Compact presents a non-legally binding, cooperative framework that builds on the commitments agreed upon by Member States in the New York Declaration for Refugees and Migrants. It fosters international cooperation among all relevant actors on migration, acknowledging that no State can address migration alone, and upholds the sovereignty of States and their obligations under international law.

Suomeksi: Tämä maailmanlaajuinen sopimus esittää ei-juridisesti sitovan, yhteistyökehyksen joka rakentuu sitoumuksille joista jäsenvaltiot sopivat New Yorkin julistuksessa pakolaisista ja maahanmuuttajista. Se edistää kaikkien oleellisten sidosryhmien yhteistyötä maahanmuutossa tunnustaen, että yksikään valtio ei voi käsitellä maahanmuuttoa yksin, sekä ylläpitäen valtioiden itsemääräämisoikeutta ja niiden sitoumuksia kansainvälisen lainsäädännön alaisena.


- Tässä kappaleessa esitetyt ideat ovat ristiriidassa keskenään. Sopimus ei voi olla yhtä aikaa juridisesti ei-sitova, puolustaa kansallista itsemääräämisoikeutta ja samalla alistaa kansallisvaltiot kansainväliselle lainsäädännölle. Sen lisäksi on mahdotonta arvioida mihin viitataan oleellisilla sidosryhmillä maahamuuttoon liittyen.

8. “This Global Compact expresses our collective commitment to improving cooperation on

international migration.

Suomeksi: Tämä maailmanlaajuinen sopimus tuo julki meidän kollektiivisen sitoumuksen kansainvälisen maahanmuuton edistämiseksi.

- Kollektiivista sitoutumista ei voida toteuttaa. Kollektiivinen sitoutuminen tarkoittaa samaa kuin kollektivismi, joka tarkoittaa sitä että ei ole tilaa asioiden kyseenalaistamiselle, arvioinnille, eikä kriittiselle tarkastelulle. Se tarkoittaisi käytännössä hirmuvaltaa.

Migration has been part of the human experience throughout history,

and we recognize that it is a source of prosperity, innovation and sustainable development in

our globalized world, and that these positive impacts can be optimized by improving migration governance.

Suomeksi: Maahanmuutto on ollut osa ihmisen kokemusta läpi historian ja me tunnustamme että se on hyvinvoinnin, innovaation ja kestävän kehityksen lähde globalisoituneessa maailmassamme, ja että nämä positiiviset vaikutukset voidaan optimoida parantamalla maahanmuuton hallinnointia.

- Maahanmuutto voi olla hyvinvoinnin ja innovaation lähde jos sitä hallitaan järjellä. Tämä kuitenkin herättää kysymyksen: Hyvinvointia ja innovaatiota kenelle? Tosin kuten on mainittu jo moneen kertaan tässä sopimuksessa tähän mennessä, sopimus kannattaa maahanmuuttoa kaikissa sen muodoissa. Se tarkoittaa käytännössä maahanmuuttoa ilman minkäänlaisia rajoitteita. Se ei ole kestävää kehitystä, eikä se ole toteutuskelpoinen idea. Positiivinen vaikutus mille/kenelle? Millä tavalla se tekee maahanmuuton paremmaksi? Kuka sen tekee paremmaksi? Minkä tai keiden tahojen hallinnoimana ja millä tavalla?

9. “This Global Compact sets out our common understanding, shared responsibilities and

unity of purpose regarding migration, making it work for all.

Suomeksi: Tämä maailmanlaajuinen sopimus määrittelee meidän yhteiset käsitykset, jaetut vastuut ja tarkoituksen yhtenäisyyden maahanmuuttoon viitaten, tehden siitä toimivan kaikille.

- Sopimuksessa tähän asti käytettyyn kieleen viitaten nämä ovat sanoja joilla tarkoitetaan sopimuksen kannattamaa kollektivismia harhaanjohtavasti kiertoilmaisuina. Ne ovat siis kolme kollektivismin synonyymiä tässä asiayhteydessä. Toisekseen, kuten aikaisemmin jo argumentoin, maahanmuuttoa ei voida saada toimimaan kaikille.


10. “This Global Compact is the product of an unprecedented review of evidence and data gathered during an open, transparent and inclusive process.

Suomeksi: Tämä maailmanlaajuinen sopimus on tulosta ennennäkemätön todisteiden ja tiedon arvioinnista, jotka kerättiin avoimen, läpinäkyvän ja osallistavan prosessin aikana.

- En ole löytänyt sopimuksesta mitään todisteita tämän väittämän tueksi. Oikein tehty tiedonkeruu ei ole osallistava prosessi, vaan erittelevä prosessi jonka yhtenä tärkeimpänä tehtävänä on minimoida tutkittavaan asiaan liittymättömän tiedon, eli kohinan kerääminen.

We shared our realities and heard diverse voices, enriching and shaping our common understanding of this complex phenomenon.

Suomeksi: Me jaoimme todellisuuttamme ja kuulimme monenlaisia ääniä(mahdollisesti puheita ?), rikastuttaen ja muokaten yhteisymmärrystämme tästä monimutkaisesta ilmiöstä.

- Epäoleellista tunneperäistä projisointia. Jos se muokkasi useiden henkilöiden ymmärrystä, ymmärrys ei silloin ole voinut olla yhteinen, eikä se ole silloin myöskään voinut muodostaa yhteisymmärrystä.

We learned that migration is a defining feature of our globalized world, connecting societies within and across all regions, making us all countries of origin, transit and destination.

Suomeksi: Me opimme että maahanmuutto on globalisoituneen maailman määrittävä ominaispiirre, yhdistäen yhteiskunnat alueiden sisällä ja niiden yli, tehden meistä kaikista alkuperä, läpikulku -ja määränpäämaita.


- Epäoleellista. Tämä ei muuta sitä faktaa että maahanmuutto kaikissa sen muodoissa on toteutuskelvoton idea.

We recognize that there is a continuous need for international efforts to strengthen our knowledge and analysis of migration, as shared understandings will improve policies that unlock the potential of sustainable development for all.

Suomeksi: Me tunnustamme että kansainväliselle ponnistelulle on jatkuva tarve jotta voimme vahvistaa tietouttamme ja analyysiämme maahanmuutosta, yhteisymmärrykset parantavat menettelytapoja jotka avaavat kestävän kehityksen potentiaalin kaikille.

- Keneen tai mihin viitataan sanalla ‘meidän’ (our)? Maahanmuuton analysoinnin ja tietouden vahvistaminen ei tule lisäämään yhteisymmärrystä, eikä yhteisymmärrys tule parantamaan päätöksiä jotka avaavat kestävän kehityksen potentiaalin kaikille, koska se ei silloin takuulla perustuisi faktoihin vaan kollektivismiin. Tämä on siis taas vain jälleen hienoihin korulauseisiin verhottua kollektivismin kannatusta, eikä kollektivismi toimi.


Sivu 3:

We must collect and disseminate quality data.

Suomeksi: Meidän on kerättävä ja levitettävä laadukasta tietoa.

- Se mitä tarkoitetaan laadukkaan tiedon keruulla ja levittämisellä on tulkinnanvaraista koska terminologiaa eikä menetelmiä ole määritelty.

We must ensure that current and potential migrants are fully informed about their rights, obligations and options for safe, orderly and regular migration, and are aware of the risks of irregular migration.

Suomeksi: Meidän on varmistaa että tämänhetkiset ja potentiaaliset maahanmuuttajat ovat täysin informoituja heidän oikeuksistaan, velvoitteistaan ja vaihtoehdoistaan turvalliseen, järjestäytyneeseen ja säännölliseen maahanmuuttoon, ja että he ovat tietoisia epäsäännöllisen maahanmuuton riskeistä.

- Tämä on vetotekijä joka uhkaa kansallisvaltioiden rajoja ja sisäistä turvallisuutta. Lisäksi on syytä mainita että jokainen muslimi on velvollinen osallistumaan jihadiin. Jihad tarkoittaa Allahin tahdon toteuttamista, jonka yksi muoto on hijra, eli valloittaminen maahanmuuton keinoin. Velvollisuus mainitaan koraanissa ja mm. teoksessa Reliance of the Traveller, kappale O9.0: Jihad.

We also must provide all our citizens with access to objective, evidence-based, clear information about the benefits and challenges of migration, with a view to dispelling misleading narratives that generate negative perceptions of migrants.

Suomeksi: Meidän täytyy myös tarjota kaikille kansalaisillemme pääsy objektiiviseen, todisteisiin perustuvaan ja selkeään tietoon maahanmuuton hyödyistä ja haasteista, tarkoituksena häivyttää harhaanjohtavia kertomuksia jotka luovat negatiivisia kuvia maahanmuuttajista.

- Ristiriita. Tieto ei voi yhtäaikaisesti olla objektiivista, todisteisiin perustuvaa ja selkeää, samalla kuitenkin sen tarkoituksen ollessa maahanmuuttajiin liittyvien negatiivisten näkemysten häivyttäminen. Tämä siksi, että maahanmuutto ja maahanmuuttajat ovat monissa tapauksissa todistettavasti haitallisia, jonka johdosta näkemykset maahanmuutosta ja maahanmuuton tuhoisista seurauksista eivät ole harhaanjohtavia, vaan faktapohjaisia.

11. “This Global Compact offers a 360-degree vision of international migration and recognizes that a comprehensive approach is needed to optimize the overall benefits of migration, while addressing risks and challenges for individuals and communities in countries of origin, transit and destination.


Suomeksi: Tämän maailmanlaajuinen sopimus tarjoaa 360-asteen näkemyksen kansainvälisestä maahanmuutosta ja tunnustaa että tarvitaan kokonaisvaltainen lähestymistapa optimoimaan maahanmuuton kokonaishyödyt, samalla käsitellen riskit ja haasteet yksilöille ja yhteisöille alkuperä, läpikulku -ja määränpäämaissa.

- "360-asteen näkemys kansainvälisestä maahanmuutosta", tulkinnanvarainen. Kattava lähestymistapa maahanmuuton yleisten etujen optimoimiseksi kenelle? Minkälaisille yksilöille? Minkälaisille yhteisöille? Islamilaisen yhteistyön organisaatio, OIC, eli Organisation for Islamic cooperation tulee mieleen.

With this comprehensive approach, we aim to facilitate safe, orderly and regular migration, while reducing the incidence and negative impact of irregular migration through international cooperation and a combination of measures put forward in this Global Compact.

Suomeksi: Tämän kokonaisvaltaisen lähestymistavan kautta tavoitteemme on helpottaa turvallista, järjestäynyttä ja säännöllistä maahanmuuttoa, samalla vähentäen epäsäännöllisen maahanmuuton esiintyvyyttä ja negatiivista vaikutusta kansainvälisen yhteistyön ja erilaisten menettelyjen avulla jotka esitetään tässä maailmanlaajuisessa sopimuksessa.

- Epäoleellista. Määrittävänä osatekijänä tämän asiakirjan yhteydessä on aikaisemmin mainittu termi maahanmuutto kaikissa sen muodoissa. Termi mainittiin ensimmäisen kerran sopimuksen ensimmäisellä sivulla.

We acknowledge our shared responsibilities to one another as Member States of the

United Nations to address each other’s needs and concerns over migration, and an overarching obligation to respect, protect and fulfil the human rights of all migrants, regardless of their migration status, while promoting the security and prosperity of all our communities.

Suomeksi: Me tunnustamme yhteisen vastuumme toisiamme kohtaan Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenvaltioina käsitelläksemme toistemme tarpeita ja huolia maahanmuutosta, ja yleisenä velvollisuutena kunnioittaa, suojella ja täyttää kaikkien maahanmuuttajien ihmisoikeudet, riippumatta heidän maahanmuuttajastatuksestaan, samalla edistäen kaikkien yhteisöjemme turvallisuutta ja hyvinvointia.

- Kansallisvaltioilla ei ole yhteisiä vastuita toisiaan kohtaan. On olemassa valtioita jotka käyttävät tällaista ajattelua hyväkseen huijaamalla toisilta rahaa ja resursseja ulkomaanavun ja kehitysavun muodossa. Joten tiedämme hyvin että tällaista vastuiden ja tarpeiden tunnustusta ei tulla toteuttamaan vastavuoroisesti. Mitä tulee kaikkien maahanmuuttajien ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, suojelemiseen ja täyttämiseen, lue analyysini uskonvapaudesta: https://docs.google.com/document/d/1ENeUl0rCEZWVjkeAw9147NOuWmTXYeWGYwxwHW6phtQ/edit?usp=sharing


12. “This Global Compact aims to mitigate the adverse drivers and structural factors that hinder people from building and maintaining sustainable livelihoods in their countries of origin, and so compel them to seek a future elsewhere.

Suomeksi: Tämän maailmanlaajuisen sopimuksen tavoitteena on lieventää haitallisia ja rakenteellisia osatekijöitä jotka estävät ihmisiä rakentamasta ja ylläpitämästä kestävää elämää alkuperämaissaan pakottaen heitä etsimään tulevaisuutta muualta.

- He eivät voisi rakentaa kestävää elämää muissakaan maissa, koska heidän elämänsä ylläpitämiseen tarvittavaa kantokykyä ei ole muissakaan maissa. Suurimmalla osalla ihmisiä ei ole tarvittavia taitoja rakentaakseen kestävää elämää länsimaissa. Töitä ei ole riittävästi edes kaikille jotka jo asuvat länsimaissa, joten maahanmuutto ei ole ratkaisu.

It intends to reduce the risks and vulnerabilities migrants face at different stages of migration by respecting, protecting and fulfilling their human rights and providing them with care and assistance.

Suomeksi: Sen tarkoituksena on vähentää riskejä ja haavoittuvuuksia joita maahanmuuttajat kohtaavat maahanmuuton eri vaiheissa kunnioittamalla, suojelemalla ja täyttämällä heidän ihmisoikeudet ja tarjoamalla heille hoitoa ja tukea.

- Tie helvettiin on kivetty hyvin tarkoituksin. Hyvät tarkoitukset eivät tarkoita sitä että lopputulos on hyvä. Maahanmuutto ei myöskään ole ihmisoikeus, lue ihmisoikeusosuuteen liittyen analyysini uskonvapaudesta: https://docs.google.com/document/d/1ENeUl0rCEZWVjkeAw9147NOuWmTXYeWGYwxwHW6phtQ/edit?usp=sharing

It seeks to address legitimate concerns of communities, while recognizing that societies are undergoing demographic, economic, social and environmental changes at different scales that may have implications for and result from migration. It strives to create conducive conditions that enable all migrants to enrich our societies through their human, economic and social capacities, and thus facilitate their contributions to sustainable development at the local, national, regional and global levels.

Suomeksi: Sen tavoitteena on käsitellä yhteisöjen legitiimejä huolia, samalla tunnustaen että yhteiskunnat ovat läpikäymässä eriasteisia väestöllisiä, taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöllisiä muutoksia, joilla saattaa olla vaikutuksia maahanmuuttoon tai jotka saattavat johtua maahanmuutosta. Se pyrkii luomaan edistäviä olosuhteita jotka mahdollistavat kaikkien maahanmuuttajien rikastuttavan yhteiskuntiamme heidän inhimillisten, taloudellisten ja sosiaalisten kykyjensä kautta ja siten helpottaen heidän panostaan kestävälle kehitykselle paikallisella, valtiollisella, alueellisella ja maailmanlaajuisella tasolla.


- Maahanmuutto ei ole ratkaisu väestöllisiin, taloudellisiin, sosiaalisiin eikä ympäristöllisiin ongelmiin. Ihmisryhmien välisistä eroista johtuen jotkut väestöt ja kulttuurit ovat yhteensopimattomia toistensa kanssa. Joten yhteensopimattomien väestöjen pakottamista toistensa pariin ei luo rikkautta inhimillisten, taloudellisten tai sosiaalisten voimavarojen kautta. Se ei edistäisi kestävää kehitystä, vaan kitkaa ja sotaa luovia olosuhteita.

Unity of PurposeSuomeksi tarkoituksen yhtenäisyys. Eli toisin sanoen uuskielen kiertoilmaisu kollektivismille.

13. “This Global Compact recognizes that safe, orderly and regular migration works for all when it takes place in a well-informed, planned and consensual manner.

Suomeksi: Tämä maailmanlaajuinen sopimus tunnistaa että turvallinen, järjestäytynyt ja säännöllinen maahanmuutto toimii kaikille kun se tapahtuu hyvin informoidussa, suunnitellussa ja yhteisymmärryksen tilassa.

- Maahanmuutto kaikissa sen muodoissa, jonka tämä sopimus esittää ensimmäisessä kappaleessa ensimmäisellä sivulla, tarkoittaa maahanmuuttoa ilman rajoituksia. Siinä asiayhteydessä sana ‘regular’ tarkoittaisi siis säännöllistä ja rajatonta maahanmuuttoa. Sellainen maahanmuutto ei perustu asioista hyvin perillä olemiseen, se ei tapahdu yhteisymmärryksessä, eikä se missään nimessä voi toimia kaikille.

We must empower migrants to become full members of our societies, highlight their positive contributions, and promote inclusion and social cohesion.

Suomeksi: Meidän täytyy voimaannuttaa maahanmuuttajia jotta heistä voi tulla yhteiskuntiemme täysiä jäseniä, korostaa heidän positiivisia panoksiaa, ja edistää heidän sisällyttämistä ja sosiaalista koheesiota.

- Käytännössä tämä tarkoittaa koheesion eli yhteenkuuluvuuden pakottamisen yrittämistä. Sellainen ei toimi, koska yhteenkuuluvuutta ei voida pakottaa, jos sitä yritetään pakottaa tuloksena on kitkaa yhteenkuuluvuuden sijaan.

We must generate greater predictability and certainty for States, communities and migrants alike. To achieve this, we commit to facilitate and ensure safe, orderly and regular migration for the benefit of all.

Suomeksi: Meiän täytyy luoda suurempaa ennustettavuutta ja varmuutta valtioille, yhteisöille kuin maahanmuuttajillekin. Tämän saavuttamiseksi me sitoudumme helpottamaan ja takaamaan turvallista, järjestäytynyttä ja säännöllistä maahanmuuttoa kaikkien eduksi.

- Ristiriita. Tavoite luoda parempaa ennustettavuutta kansallisvaltioille, yhteisöille ja maahanmuuttajille ovat ristiriidassa keskenään. Sama pätee tavoitteeseen luoda parempaa ennustettavuutta kansallisvaltioille ja tavoitteeseen saada maahanmuutto toimimaan kaikille.


14. “Our success rests on the mutual trust, determination and solidarity of States to fulfil the

objectives and commitments contained in this Global Compact.

Suomeksi: Meidän onnistumisemme lepää yhteisen luottamuksen, päättäväisyyden ja valtioiden solidaarisuudessa täyttää tavoitteet ja sitoumukset jotka tämä maailmanlaajuinen sopimus sisältää.

- Luottamusta, määrätietoisuutta tai solidaarisuutta ei ole olemassa kansallisvaltioiden välillä maailmanlaajuisella tasolla. Ja vaikka niin olisi, se ei muuttaisi sitä faktaa että tässä maailmanlaajuisessa sopimuksessa esitetyt tavoitteet eivät ole toteutuskelpoisia, joten se ei voi onnistua.

We unite, in a spirit of win-win cooperation, to address the challenges and opportunities of migration in all its dimensions through shared responsibility and innovative solutions.

Suomeksi: Me liitymme yhteen win-win henkisessä yhteistyössä, käsitelläksemme kaikenmuotoisen maahanmuuton haasteita ja mahdollisuuksia jaettujen vastuiden ja innovatiivisten ratkaisujen kautta.

- Yhteenliittymistä eikä win-win henkistä yhteistyötä voi tapahtua toteutuskelvottomassa ideassa joka on maahanmuutto kaikissa sen muodoissa. Mikään määrä vastuun jakoa tai innovatiivisia ratkaisuja ei muuta sitä. Eri alueiden luonnollisen kantokyvyn rajoitteet määrittävät sen, puhumattakaan eroista eri ihmisryhmien käytöksessä, joka määrittää sen että yhteenkuuluvuutta ei voida saavuttaa.

It is with this sense of common purpose that we take this historic step, fully aware that the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration is a milestone, but not the end to our efforts.

Suomeksi: Tässä yhteisen tarkoituksen tunteessa otamme tämän historiallisen askeleen, täysin tiedostaen että maailmanlaajuinen sopimus turvallisesta, järjestäytyneestä ja säännöllisestä maahanmuutosta on virstanpylväs, mutta ei ponnistelujemme loppu.

- Sana jihad tarkoittaa ponnisteluja. Hijra, eli maahanmuutto valloitustarkoituksessa on yksi jihadin muodoista. Olen täysin vakuuttunut siitä että Islamilaisen yhteistyön organisaatioon kuuluvat maat ovat olleet osallisena tämän asiakirjan valmistelussa. Sen tunnistaa siitä että tämä asiakirja on täynnä kaksinaamaista kieltä. Taqiyya, eli järjestelmällinen petos kuuluu islamiin oleellisena osana. Sen lisäksi tämä on jälleen kollektivismin kannatusta. Ei ole olemassa mitään yhteistä tarkoitusta, ei ainakaan tämän asiakirjan esittämässä laajuudessa.

We commit to continue the multilateral dialogue at the United Nations through a periodic and effective follow-up and review mechanism, ensuring that the words in this document translate into concrete actions for the benefit of millions of people in every region of the world.


Suomeksi: Me sitoudumme jatkamaan monenkeskeistä keskustelua YK:ssa jaksoittaisen ja tehokkaan seuranta -ja tarkistusmekanismin kautta, varmistaen että sanat tässä asiakirjassa johtavat konkreettisiin toimiin miljoonien ihmisten hyväksi jokaisella maailman alueella.

- Vaikuttaa verhotulta uhkailtulta.

Sivu 4:

15. “People-centred:

Suomeksi: Ihmiskeskeinen.

- Jos tämä sopimus olisi ihmiskeskeinen se ottaisi huomioon kaikkien ihmisten huolenaiheet. Se ei kuitenkaan todistettavasti pidä paikkaansa, koska maahanmuutto kaikissa sen muodoissa, eli toisin sanoen maahanmuutto ilman rajoituksia, tulee tuhoamaan kansallisvaltioissa jo asuvien ihmisten hyvinvoinnin. Siispä väittämä tämän maailmanlaajuisen sopimuksen ihmiskeskeisyydestä on todistettavasti epätosi.

It promotes the well-being of migrants and the members of communities in countries of origin, transit and destination. As a result, the Global Compact

places individuals at its core.

Suomeksi: Se edistää maahanmuuttajien hyvinvointia ja yhteisöjen jäsenten hyvinvointia alkuperä, kauttakulku -ja määränpäämaissa. Sen tuloksena tämä maailmanlaajuinen sopimus asettaa yksilöt ytimeensä.

- Maahanmuuttajien hyvinvoinnin edistäminen saattaa hyvin olla tarkoituksena, mutta se ei tule olemaan tämän sopimuksen tulos. Minkä tahansa alueen kantokyvyn ylittäminen ei johda hyvinvointiin, vaan hyvinvoinnin menettämiseen. Sekä maahanmuuttajien, että jo täällä asuvien kansakuntien. Väittämä siitä että sopimus asettaa yksilöt ytimeensä on epätosi. Se asettaa maahanmuuttajat keskeiseen asemaan ja sivuuttaa ne kansakunnat jotka jo asuvat useissa kansallisvaltioissa joihin muuttoaalto kohdistuu.

International cooperation: The Global Compact is a non-legally binding cooperative framework that recognizes that no State can address migration on its own due to the inherently transnational nature of the phenomenon.

Suomeksi: Kansainvälinen yhteistyö: Maailmanlaajuinen sopimus on ei-juridisesti sitova yhteistyökehys joka tunnistaa että yksikään valtio ei voi käsitellä maahanmuuttoa yksinään johtuen ilmiön luonnollisesta kansainvälisestä luonteesta.

- Väittämä siitä että tämä maailmanlaajuinen sopimus ei ole juridisesti sitova ei ole luotettava. Sopimuksessa esiintyy termi ‘commit’ tai jokin sen variaatioista useaan otteeseen, sanan suomenkielinen käännös on sitoumus. Sen lisäksi sopimuksessa esiintyy termi ‘in accordance with international law.’ tai jokin sen variaatioista useaan otteeseen, sen suomenkielinen käännös on kansainvälisen lainsäädännön mukaisesti.


It requires international, regional and bilateral cooperation and dialogue. Its authority rests on its consensual nature, credibility, collective ownership, joint implementation, follow-up and review.

Suomeksi: Se edellyttää kansainvälistä, alueellista ja kahdenkeskeistä yhteistyötä ja vuoropuhelua. Sen auktoriteetti lepää sen yhteisymmärryksen luonteeseen, uskottavuuteen, kollektiiviseen omistukseen, yhteiseen täytäntöönpanoon, seurantaan ja tarkasteluun.

- Lisää kollektivismia, joka tarkoittaa sitä että ei ole tilaa sen kyseenalaistamiselle, arvioinnille, eikä kriittiselle tarkastelulle joka tarkoittaa käytännössä hirmuvaltaa. Hirmuvallassa ei ole yhteistyötä, eikä siinä ole vuoropuhelua. Tämän kappaleen lausunto on siten täysin ristiriidassa itsensä kanssa. Erittäin kaksinaamaista, tässä näkyy taas taqiyya käytännön sormenjälki. Kertauksen vuoksi; taqiyya on islamilainen termi kokonaisvaltaiselle petokselle.

National sovereignty: The Global Compact reaffirms the sovereign right of States to determine their national migration policy and their prerogative to govern migration within their jurisdiction, in conformity with international law.

Suomeksi: Kansallinen itsemääräämisoikeus: Maailmanlaajuinen sopimus vakuuttaa edelleen valtioiden oikeuden määrittää omat maahanmuuttomenettelynsä ja valtaoikeutensa hallinnoida maahanmuuttoa oman toimivaltansa sisällä, kansainväliseen lainsäädännön mukaisesti.

- Ristiriita. Jos kansallisvaltioiden päätösten täytyy mukautua kansainväliseen lainsäädäntöön, niin silloin päätökset eivät voi yhtäaikaisesti olla kansallisvaltioiden itsemääräämisoikeuden alaisia, vaan päätöksiä ohjaisi kansainvälinen lainsäädäntö. Tämä viittaa myös kollektivismin kannatukseen taas jälleen kerran.

Within their sovereign jurisdiction, States may distinguish between regular and irregular migration status, including as they determine their legislative and policy measures for the implementation of the Global Compact, taking into account different national realities, policies, priorities and requirements for entry, residence and work, in accordance with international law.

Suomeksi: Heidän valtaoikeudensa rajoissa valtiot saattavat/voivat/saavat/olla lupana (sanaa may käytetään tässä suurella todennäköisyydellä lisäämään tulkinnanvaraisuutta koska sillä on monta eri merkitystä) erotella säännöllinen ja epäsäännöllinen maahanmuuttostatus toisistaan, mukaan lukien kun he määrittelevät lainsäädännölliset ja poliittiset toimet maailmanlaajuisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, ottaen huomioon erilaiset kansalliset realiteetit, menettelyt, prioriteetit ja vaatimukset sisäänpääsylle, asumiselle ja työnteolle, kansainvälistä lainsäädäntöä mukaillen.

- Käytännössä edellisen toistoa eri sanoin, koska määrittävänä osatekijänä on maininta ‘in accordance with international law.’

Rule of law and due process: The Global Compact recognizes that respect for the rule of law, due process and access to justice are fundamental to all aspects of migration governance.

Suomeksi: Laillisuusperiaate ja oikeusturva: Maailmanlaajuinen sopimus tunnustaa että kunnioitus laillisuusperiaatetta ja pääsy oikeuteen ovat keskeisiä perusedellytyksiä maahanmuuton hallinnoinnin kaikissa puolissa.

- Laillisuusperiaate ja pääsy oikeuteen eivät ole keskeisiä maahanmuuton hallinnointia kaikin tavoin määrittäviä tekijöitä, vaan logiikka. Lait eivät ole arviointityökaluja, ne kertovat meille vain mitä tehdä, lait ovat myös joustamattomia. Logiikka sen sijaan on erittäin joustava arviointityökalu minkä avulla voimme selvittää mitä tehdä. Mikään laki ei voi poistaa kantokyvyn asettamia fyysisiä rajoitteita. Eikä millään lailla voida muokata ihmisen käyttäytymisen biologisia määritteitä, joten jos tämä sopimus toteutuu, tulemme menettämään koheesion ja kitka kasvaa räjähdysmäisesti kun toistensa kanssa yhteensopimattomia ihmisryhmiä yritetään saada luomaan koheesiota toistensa kanssa. Pahimmassa tapauksessa tuloksena on laajamittaiset sisällissodat.

This means that the State, public and private institutions and entities, as well as persons themselves are accountable to laws that are publicly promulgated, equally enforced and independently adjudicated, and which are consistent with international law.

Suomeksi: Tämä tarkoittaa sitä että valtio, julkiset ja yksityiset instituutiot ja itsenäiset kokonaisuudet, kuten myös henkilöt itsessään ovat vastuussa julkisesti julistetuille laeille, tasavertaisesti valvottuna ja puolueettomasti tuomittuina ja jotka vastaavat kansainvälistä lainsäädäntöä.

- Toisin sanoen, ihmiset pakotetaan käyttäytymään millä tahansa tavalla mitä laki sanoo. Jos laki sanoo että hyppää kalliolta, niin sinun on hypättävä kalliolta. Tämä on hirmuvaltaa. Kuten aiemmin jo kommentoin, lait eivät ole arviointityökaluja, ne kertovat meille vain mitä tehdä, lait ovat myös joustamattomia. Logiikka sen sijaan on erittäin joustava arviointityökalu minkä avulla voimme selvittää mitä tehdä. Mikään laki ei voi poistaa kantokyvyn asettamia fyysisiä rajoitteita. Eikä millään lailla voida muokata ihmisen käyttäytymisen biologisia määritteitä. Sen lisäksi tässä kannatetaan jälleen kansallisvaltioiden lain ja itsemäärämisoikeuden poistamista ja korvaamista kansainvälisellä lainsäädännöllä. “Kun laki ja moraali ovat ristiriidassa toistensa kanssa, kansalaiselle jää raaoiksi vaihtoehdoiksi joko menettää moraalikäsityksensä tai kunnioituksensa lakia kohtaan.” ― Frédéric Bastiat


Sustainable development: The Global Compact is rooted in the 2030 Agenda for Sustainable Development, and builds upon its recognition that migration is a multidimensional reality of major relevance for the sustainable development of countries of origin, transit and destination, which requires coherent and comprehensive responses. Migration contributes to positive development outcomes and to realizing the goals of the 2030 Agenda for Sustainable Development, especially when it is properly managed. The Global Compact aims to leverage the potential of migration for the achievement of all Sustainable Development Goals, as well as the impact this achievement will have on migration in the future.

Suomeksi: Kestävä kehitys: Maailmanlaajuinen sopimus johtaa juurensa 2030 agendaan kestävälle kehitykselle ja rakentuu tunnustukselle että maahanmuutto on erittäin oleellinen moniulotteinen realiteetti kestävälle kehitykselle alkuperä, kauttakulku -ja määränpäämaissa joka edellyttää yhtenäisiä/johdonmukaisia (tässä on taas jälleen kaksinaamaista kieltä) ja kokonaisvaltaisia vastauksia/reaktioita. Maahanmuutto antaa panoksen positiivisille kehitystuloksille ja agenda 2030 kestävästä kehityksestä sisältävien tavoitteiden toteutumiselle, etenkin silloin kun sitä hallinnoidaan oikein. Maailmanlaajuisen sopimuksen tavoitteena on hyödyntää maahanmuuton potentiaalia kaikkien kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi, kuten myös tämän saavutuksen vaikutuksia maahanmuuttoon tulevaisuudessa.

- Maahanmuutto kaikissa sen muodoissa, kuten on kuvailtu aikaisemmin tässä sopimuksessa, ei ole kestävää kehitystä. Eikä kestävän kehityksen tavoitteita voida saavuttaa sitä kautta, koska se ylittäisi härskisti useiden alueiden kantokyvyn. Joten maahanmuutto ei ole ratkaisu kestävän kehityksen ongelmiin, eikä se voi tarjota panosta positiivisen kehityksen tuloksiin.

Human rights: The Global Compact is based on international human rights law and upholds the principles of non-regression and non-discrimination. By implementing the Global Compact, we ensure effective respect, protection and fulfilment of the human rights of all migrants, regardless of their migration status, across all stages of the migration cycle. We also reaffirm the commitment to eliminate all forms of discrimination, including racism, xenophobia and intolerance against migrants and their families.

Suomeksi: Ihmisoikeudet: Maailmanlaajuinen sopimus perustuu kansainväliseen ihmisoikeuslainsäädäntöön ja ylläpitää peruuttamattomuus ja syrjimättömyys periaatteita. (Nämä ovat jonkinlaisia lainsäädännöllisiä termejä joiden sisällöstä minulla ei ole tietoa.) Täytäntöönpanemalla maailmanlaajuisen sopimuksen varmistamme kaikkien maahanmuuttajien ihmisoikeuksien tehokkaan kunnioituksen, suojelun ja täytännön, riippumatta heidän maahanmuuttostatuksestaan, läpi kaikkien maahanmuuttosyklin vaiheiden. Me myös vahvistamme edelleen sitoutumista poistamaan kaikenlaisen syrjinnän maahanmuuttajia ja heidän perheitä kohtaan, mukaan lukien rasismi, xenofobia(muukalaispelko) ja suvaitsemattomuus.


- Maahanmuutto ei ole ihmisoikeus, eikä siitä pidä tehdä sellaista. Sana discrimination tarkoittaa syrjinnän lisäksi myös erottelukykyä. Se tarkoittaa kykyä tunnistaa ja ymmärtää eroa kahden eri asian välillä. Joten kaikki syrjintä ei siis ole lähtökohtaisesti pahasta. Esimerkiksi valintakriteerit työntekijöiden valinnassa ovat tietynlaista syrjintää. Sama pätee soveltuvuustesteihin. Kaikkia ihmisoikeuksia ei tule kunnioittaa, suojella tai täyttää. Katso analyysini uskonnonvapaudesta: https://docs.google.com/document/d/1ENeUl0rCEZWVjkeAw9147NOuWmTXYeWGYwxwHW6phtQ/edit?usp=sharing Xenofobia on poliittinen termi, se ei ole todellinen fobia, koska pelko muukalaista kohtaan voi olla järkiperäinen. Esimerkiksi sellaisissa tapauksissa joissa muukalainen saattaa omata sellaisia ominaisuuksia jotka pelkoa kokeva yksilö on havainnut olevan indikaattoreina jotka lisäävät todennäköisyyttä sille että muukalainen olla vaarallinen. Tällaisessa tapauksessa suvaitsemattomuutta muukalaista kohtaan voidaan pitää järkiperäisenä. Myös erottelu koheesion ylläpitämiseksi on järkiperäistä suvaitsemattomuutta, koska kaikki ihmiset ja ihmisryhmät eivät ole yhteensopivia toistensa kanssa eivätkä siten voi muodostaa koheesiota keskenään.

Gender-responsive: The Global Compact ensures that the human rights of women, men, girls and boys are respected at all stages of migration, their specific needs are properly understood and addressed and they are empowered as agents of change. It mainstreams a gender perspective, promotes gender equality and the empowerment of all women and girls,

recognizing their independence, agency and leadership in order to move away from addressing migrant women primarily through a lens of victimhood.

Suomeksi: Sukupuoli-myötämielinen: Maailmanlaajuinen sopimus takaa että naisten, miesten, tyttöjen ja poikien ihmisoikeuksia kunnioitetaan kaikissa maahanmuuton vaiheissa, heidän erityistarpeet ymmärretään ja käsitellään asianmukaisesti, ja että heitä voimaannutetaan muutoksentekijöinä. Se tekee sukupuolinäkökulman valtavirtaiseksi, edistää sukupuolten tasa-arvoa ja voimaannuttaa naisia ja tyttöjä, tunnustaen heidän itsenäisyytensä, voimansa ja johtajuutensa siirtyäkseen pois maahanmuuttajanaisten käsittelystä pääasiassa uhreina.

- Maahanmuutto ei ole ihmisoikeus. Katso siihen liittyen analyysini uskonnonvapaudesta: https://docs.google.com/document/d/1ENeUl0rCEZWVjkeAw9147NOuWmTXYeWGYwxwHW6phtQ/edit?usp=sharing Haluammeko me kunnioittaa esimerkiksi sukupuolielinten silpomista tai muita uskonvapauden alaisuuteen nojaavia käytäntöjä, kuten lapsivaimoja?

Sivu 5:

Child-sensitive: The Global Compact promotes existing international legal obligations in relation to the rights of the child, and upholds the principle of the best interests of the child at all times, as a primary consideration in all situations concerning children in the context of international migration, including unaccompanied and separated children.


Suomeksi: Lapsiherkkä: Maailmanlaajuinen sopimus edistää olemassa olevia kansainvälisiä lainsäädännöllisiä velvollisuuksia liittyen lasten oikeuksiin ja ylläpitää periaatetta siitä mikä on lapselle parhaaksi kaikkina aikoina, pääasiallisena seikkana kaikissa tilanteissa liittyen lapsiin kansainvälisen maahanmuuton asiayhteydessä, mukaan lukien ilman huoltajaa ja eroon joutuneet lapset.

- Epätosi. Ensisijainen seikka on aina kantokyky. Jos jokin alue tai yhteiskunta ylittää kantokykynsä, niin sillä alueella tai siinä yhteiskunnassa ei ole kantokykyä enemmälle määrälle ihmisiä, riippumatta siitä mikä on parhaaksi millekkään yksittäiselle ihmiselle, lapselle tai muutoin. Jos juomakelpoista vettä on riittävästi vain X-määrälle ihmisiä, sitä ei voida tarjota X-määrä + miljoonalle ihmiselle. Tämä on perus-ekologiaa.

Whole-of-government approach: The Global Compact considers that migration is a

multidimensional reality that cannot be addressed by one government policy sector alone. To

develop and implement effective migration policies and practices, a whole-of-government

approach is needed to ensure horizontal and vertical policy coherence across all sectors and

levels of government.

Suomeksi: Koko valtion lähestymistapa: Maailmanlaajuinen sopimus näkee että maahanmuutto on monimuotoinen realiteetti jota yksittäinen valtion poliittinen sektori ei voi käsitellä yksin. Jotta voidaan suunnitella ja laittaa käytäntöön tehokkaat maahanmuuttomenettelyt ja käytännöt tarvitaan koko valtion lähestymistapa varmistamaan vaakatason ja pystytason menettelyjen yhtenäisyys/johdonmukaisuus kaikilla sektoreilla ja valtionhallinnon tasoilla.

- Osallistumisen laajuus on epäoleellista. Ensisijainen osatekijä joka määrittää sen, että tässä asiakirjassa esitetyt ideat ovat toteutuskelvottomia, on kantokyky. Kantokyky jo itsessään riittää määrittämään sen. Ja vaikka kantokykyä olisi, niin koheesio, eli yhteenkuuluvuus osatekijät kuten eri ihmisryhmien väliset käytöserot määrittävät sen, että ideat joita tässä asiakirjassa esitetään, ovat toteutuskelvottomia.

Whole-of-society approach: The Global Compact promotes broad multi-stakeholder

partnerships to address migration in all its dimensions by including migrants, diasporas, local

communities, civil society, academia, the private sector, parliamentarians, trade unions,

National Human Rights Institutions, the media and other relevant stakeholders in migration

governance.

Suomeksi: Koko yhteiskunnan lähestymistapa: Maailmanlaajuinen sopimus edistää laajaa monen sidosryhmän kumppanuutta käsittelemään maahanmuuttoa kaikissa sen muodoissa sisältäen maahanmuuttajat, diasporat, paikalliset yhteisöt, kansalaisyhteiskunnat, akatemia, yksityinen sektori, parlamentaarikot, ammattiliitot, kansalliset ihmisoikeusinstituutit, tiedotusvälineet ja muut oleelliset sidosryhmät maahanmuuton hallinnointiin.


- Maahanmuuttajilla, diasporalla, paikallisilla yhteisöillä, kansalaisyhteiskunnalla, akateemisilla laitoksilla, yksityissektorilla, parlamentaarikoilla, ammattiyhdistyksillä, kansallisilla ihmisoikeusinstituuteilla, tiedotusvälineillä ja muilla sidosryhmillä voi kaikilla olla eturistiriitoja maahanmuutossa, eikä niitä ole siksi hyvä päästää osaksi maahanmuuton hallinnointia noin ympäripyöreällä määrityksellä. Sen lisäksi osallistumisen laajuus on epäoleellista koska fakta on se, että kantokyky on kiinteä ensisijainen määrittävä osatekijä.

16. “With the New York Declaration for Refugees and Migrants we adopted a political declaration and a set of commitments. Reaffirming that Declaration in its entirety, we build upon it by laying out the following cooperative framework comprised of 23 objectives, implementation, as well as follow-up and review. Each objective contains a commitment, followed by a range of actions considered to be relevant policy instruments and best practices. To fulfil the 23 objectives, we will draw from these actions to achieve safe, orderly and regular migration along the migration cycle.

Suomeksi: New Yorkin julistuksessa pakolaisista ja maahanmuuttajista hyväksyimme poliittisen julistuksen ja joukon sitoumuksia. Jälleen vahvistaen että tuossa julistuksessa kokonaisuudessaan rakennamme sen laatimalla seuraavan yhteistyökehyksen joka koostuu 23 tavoitteesta, täytäntöönpanosta, kuten myös seurannasta ja tarkastelusta. Jokainen tavoite sisältää sitoumuksia, joita seuraa valikoima toimia joiden katsotaan olevan oleellisia poliittisia välineitä ja parhaita käytäntöjä. Täyttääksemme nämä 23 tavoitetta, me ammennamme näistä toimista saavuttaaksemme turvallisen, järjestäytyneen ja säännöllisen maahanmuuton maahanmuuttosyklin läpi.

Toimenpidelista:

(1) Collect and utilize accurate and disaggregated data as a basis for evidence-based

policies.

Suomeksi: Kerää ja hyödynnä tarkkaa ja eriteltyä tietoa (en ole tästä käännöksestä aivan varma, kyseessä on ilmeisesti jokin tilastotieteen termi) todisteisiin pohjautuvan politiikan perustaksi.

- Erittäin abstrakti, on mahdotonta sanoa mitä tällä tarkoitetaan tarkalleen ottaen.

(4) Ensure that all migrants have proof of legal identity and adequate documentation.

Suomeksi: Varmista että kaikilla maahanmuuttajilla on laillinen todistus henkilöllisyydestä ja riittävä dokumentointi. (viittaa ilmeisesti kaikenlaisiin asianmukaisiin matkustusasiakirjoihin.)

- Henkilötunnukset ja muut asiakirjat eivät ole luotettavia henkilöllisyyden todistamiseksi, kuten on osoitettu useaan otteeseen poliisin ja muiden turvallisuustoimielinten toimesta Euroopassa, kun maahanmuuttajat ja aktiiviset uhkaelementit on myöhemmässä vaiheessa todennettu omaavan useita eri henkilöllisyyksiä. Tästä kotimaisena esimerkkinä Turun puukkojihadisti.

(5) Enhance availability and flexibility of pathways for regular migration.

Suomeksi: Paranna säännöllisen maahanmuuton reittien käytettävyyttä/niihin käsiksi pääsyä ja joustavuutta.

- Toisin sanoen, etsitään lisää tapoja purkaa kansallisvaltioiden rajavalvontaa ja muita keinoja joilla ennaltaehkäistään maahanmuuttajien jatkuvaa virtaamista maihin ja tungetaan sisään mistä vain päästään.

(6) Facilitate fair and ethical recruitment and safeguard conditions that ensure decent work.

Suomeksi: Helpota reilua ja eettistä rekrytointia ja suojele olosuhteita jotka takaavat kunnollisen työn.

- Töitä ei ole nytkään riittävästi kaikille, joten mitään työtä, puhumattakaan kunnollisesta työstä ei voida taata.

(7) Address and reduce vulnerabilities in migration.

Suomeksi: Käsittele ja vähennä haavoittuvuuksia maahanmuutossa.

- Erittäin abstrakti, on mahdotonta sanoa mitä sanalla vulnerabilities, eli haavoittuvuudet, tarkoitetaan tarkalleen ottaen.

(8) Save lives and establish coordinated international efforts on missing migrants.

Suomeksi: Pelasta maahanmuuttajien henkiä ja järjestä koordinoituja kansainvälisiä ponnisteluja kadonneiden maahanmuuttajien löytämiseksi.

- Ja vaarannetaan muiden henki samalla aikaa koska emme tiedä nytkään keitä tänne tulee. Tässä taas hyvänä esimerkkinä Turun puukkojihadisti.

(11) Manage borders in an integrated, secure and coordinated manner.

Suomeksi: Hallinnoi rajoja yhdistetyllä, turvallisella ja koordinoidulla tavalla.

- Kenen hallinnoimana? Yhdistettynä miten ja minkä tarkoitusperien täyttämiseksi? Turvattuna millä lailla, kenelle ja mitä tarkoitusperiä varten? Kenen koordinoimana ja minkä tarkoitusperien täyttämiseksi? Jos rajat yhdistetään, ne lakkaavat olemasta.


Sivu 6:

Toimenpidelista jatkuu.

(12) Strengthen certainty and predictability in migration procedures for appropriate

screening, assessment and referral.

Suomeksi: Vahvista varmuutta ja ennustettavuutta maahanmuuton menettelytavoissa koskien asianmukaista seulontaa, arviointia ja lähetteitä.

- Tulkinnanvarainen. Vahvista varmuutta ja ennustettavuutta kenelle? Seulonta ei toimi.

(13) Use migration detention only as a measure of last resort and work towards alternatives.

Suomeksi: Käytä säilöönottoa maahanmuutossa vain viimeisenä keinona ja työskentele vaihtoehtoja kohti.

- Toteutuskelvoton. Tämä vaarantaa kansallisvaltioiden itsemääräämisoikeuden karkotus tapauksissa.

(14) Enhance consular protection, assistance and cooperation throughout the migration cycle.

Suomeksi: Paranna konsulisuojelua, avustusta ja yhteistyötä maahanmuuttosyklin koko aikana.

- Tämä heikentää kansallisvaltioiden kansallista turvallisuutta. Mm. helpottaisi uhkaelementtien piilottamista konsulaatteihin.

(15) Provide access to basic services for migrants.

Suomeksi: Tarjoa maahanmuuttajille pääsy käsiksi peruspalveluihin.

- Toteutuskelvoton. Tätä varten ei ole kantokykyä.

(16) Empower migrants and societies to realize full inclusion and social cohesion.

Suomeksi: Voimaannuta maahanmuuttajia ja yhteiskuntia täyden sisällyttäminen ja sosiaalinen koheesio.

- Koheesiota eli yhteenkuuluvuutta ei voi luoda pakottamalla, jos sitä yritetään luoda pakottamalla syntyy kitkaa, ei koheesiota. Sen lisäksi mikään määrä tukemista tai voimaannuttamista ei voi aikaansaada koheesiota kahden toistensa kanssa yhteensopimattoman ihmisryhmän välille. Tällä tavalla toimimalla saadaan aikaiseksi vain rikkinäisi yhteiskuntia.

(17) Eliminate all forms of discrimination and promote evidence-based public discourse to shape perceptions of migration.

Suomeksi: Eliminoi/poista syrjinnän kaikki muodot ja edistä todisteisiin pohjautuvaa julkista keskustelua muokkaamaan käsityksiä maahanmuutosta.

- Sana discrimination tarkoittaa syrjinnän lisäksi myös erottelukykyä. Se tarkoittaa kykyä tunnistaa ja ymmärtää eroa kahden eri asian välillä. Joten kaikki syrjintä ei siis ole lähtökohtaisesti pahasta. Esimerkiksi koheesion ylläpitäminen edellyttää erottelua, koska kaikki ihmiset ja ihmisryhmät eivät ole yhteensopivia toistensa kanssa. Todisteisiin pohjautuvaan keskusteluun sisältyy myös keskustelu uhasta jonka maahanmuutto muodostaa kansallisvaltioille, sekä ihmisille jotka niissä asuvat.

(18) Invest in skills development and facilitate mutual recognition of skills, qualifications and competences.

Suomeksi: Sijoita taitojen kehittämiseen ja helpota molemminpuolista taitojen, kelpoisuuksien ja pätevyyksien tunnustusta.

- Taitojen kehittämiseen sijoittaminen tapauksissa joissa maahanmuuttajalla ei ole riittävää kognitiivisia kykyjä oppia tai saavuttaa tiettyjä taitoja, kelpoisuusvaatimuksia, tai pätevyyksiä on resurssien tuhlaamista. Eikä molemminpuolista taitojen, kelpoisuuden tai pätevyyden tunnustamista voi sellaisessa tapauksessa syntyä. Sen lisäksi pätevyysvaatimuksissa on paljon varianssia - eli kansankielellä vaihtelua/eroavaisuuksia - eri alueiden välillä. Alueilla tarkoitan maailman eri alueita.

(19) Create conditions for migrant and diasporas to fully contribute to sustainable development in all countries.

Suomeksi: Luo maahanmuuttajille ja diasporille olosuhteita jotta he voivat antaa panoksensa kestävään kehitykseen kaikissa maissa.

- Maahanmuutto ei ole kestävää kehitystä. Kantokyky on jo ylitetty monissa maissa johon ihmiset yrittävät muuttaa, esimerkiksi Ruotsi, Britannia, Saksa ja Ranska. Halukkaita tulijoita on satoja miljoonia, ellei miljardeja. Tätä varten ei yksinkertaisesti ole kantokykyä. Lisäksi on otettava huomioon maahanmuuttajien kognitiiviset kyvyt.

(20) Promote faster, safer and cheaper transfer of remittances and foster financial inclusion of migrants.

Suomeksi: Edistä nopeampaa, turvallisempaa ja halvempaa rahansiirtoa ja vaali maahanmuuttajien taloudellista sisällyttämistä.


- Toteutuskelvoton. Tämä altistaisi kansallisen sosiaalitukijärjestelmän kokonaisvaltaiselle ja järjestelmälliselle hyväksikäytölle. Maahanmuuttajat siirtävät jo nykyisellään heille tarkoitettuja tukia kotimaihinsa. Tässä puhutaan miljardeista. Samaan aikaan omien kansalaisten tarpeille ei ymmärrystä kuitenkaan tunnu löytyvän.

(21) Cooperate in facilitating safe and dignified return and readmission, as well as sustainable reintegration.

Suomeksi: Tee yhteistyötä turvallisen arvokkaan/kunnioitusta herättävän paluun ja takaisinoton, kuin myös kestävän uudelleen sopeutumisen helpottamiseksi.

- Toteutuskelvoton. Tiedämme kokemuksesta että vain häviävän pieni osa maahanmuuttajista jotka ovat tänne päässeet palaavat lähtömaihinsa vapaaehtoisesti. Eivätkä heidän kotimaansa myöskään tee yhteistyötä palautusasioissa.

(22) Establish mechanisms for the portability of social security entitlements and earned benefits.

Suomeksi: Perusta mekanismeja sosiaalitukioikeuksien ja saatujen tukien siirtämiseksi.

- Toteutuskelvoton. Tämä johtaa kansallisen sosiaalitukijärjestelmän kokonaisvaltaiseen ja järjestelmälliseen hyväksikäyttöön.

(23) Strengthen international cooperation and global partnerships for safe, orderly and regular migration.

Suomeksi: Vahvista kansainvälistä yhteistyötä ja maailmanlaajuista yhteistyökumppanuutta turvallisessa, järjestäytyneessä ja säännöllisessä maahanmuutossa.

- Toteutuskelvoton. Tätä varten ei ole kantokykyä.

a) Elaborate and implement a comprehensive strategy for improving migration data at local, national, regional and global levels, with the participation of all relevant stakeholders, under the guidance of the United Nations Statistical Commission, by harmonizing methodologies for data collection, and strengthening analysis and dissemination of migration-related data and indicators.”

Suomeksi: Kehitä ja toteuta kokonaisvaltainen strategia maahanmuuttotiedon parantamiseksi paikallisella, kansallisella, alueellisella ja maailmanlaajuisella tasolla kaikkien oleellisten sidosryhmien osallistuessa, Yhdistyneiden Kansakuntien Tilastokomission ohjauksen alaisena, yhdenmukaistamalla tiedonkeruumenetelmät ja vahvistamalla maahanmuuttoon liittyvän tiedon ja indikaattorien analysointia ja levitystä.


- Tiedonkeruumenetelmien yhdenmukaistaminen ei vaikuta hyvältä idealta, koska sama menetelmä ei ole oikea ja soveltuva kaikissa tapauksissa, jolloin tuloksena olisi virheellistä tietoa. Hallinnon - viitta tässä tapauksessa sanaan guidance - keskittäminen YK:n tilastokomissioon olisi myös huono idea koska se heikentäisi kansallista itsemääräämisoikeutta. Sen lisäksi se on turvallisuusriski koska tuollaisesta tiedosta voi olla mahdollista päätellä haavoittuvuuksia esimerkiksi rajavalvonnassa ja muussa maahanmuuttoon liittyvissä turvallisuustoimissa.

b) Improve international comparability and compatibility of migration statistics and national data systems, including by further developing and applying the statistical definition of an international migrant, elaborating a set of standards to measure migrant stocks and flows, and documenting migration patterns and trends, characteristics of migrants, as well as

drivers and impacts of migration.

Suomeksi: Paranna maahanmuuttotilastojen ja kansallisten tietojärjestelmien verrattavuutta kansainvälisesti, sisältäen kansainvälisen maahanmuuttajan tilastollisen määritelmän kehittämisen ja käyttämisen, kehittäen tarkasti joukon standardeja mittaamaan maahanmuuttajien määrää ja virtausta ja dokumentoimaan maahanmuuton kuvioita, trendejä, maahanmuuttajien luonteenpiirteitä, kuten myös maahanmuuton aiheuttavia osatekijöitä ja vaikutuksia.

 - Tarkkuus ja toistettavuus on asetettava ensisijaisiksi parametreiksi tietojärjestelmissä, eikä verrattavuus ja yhteensopivuus. Tämä siksi että tieto voi olla virheellistä ja ei-toistettavaa, mutta samalla kuitenkin säilyttää yhteensopivuuden ja verrattavuuden. Tässä on myös samoja riskejä mitä mainitsin kappaleeseen 17 a) viitaten.

Sivu 7:

c) Develop a global programme to build and enhance national capacities in data collection,

analysis and dissemination to share data, address data gaps and assess key migration

trends, that encourages collaboration between relevant stakeholders at all levels, provides

dedicated training, financial support and technical assistance, leverages new data sources,

including big data, and is reviewed by the United Nations Statistical Commission on a

regular basis.

Suomeksi: Kehitä maailmanlaajuinen ohjelma rakentamaan ja parantamaan kansallisia kapasiteettejä tiedonkeruussa, tiedon analysoinnissa ja levittämisessä, käsittele aukkoja tiedoissa ja arvioi avaintrendit maahanmuutossa, joka kannustaa sidosryhmien väliseen yhteistyöhön kaikilla tasoilla, tarjoaa sille varattua koulutusta, taloudellista -ja teknistä tukea, hyödyntää uusia tietolähteitä, mukaan lukien big data ja jota tarkastelee YK:n tilastokomissio säännöllisin väliajoin.


 - Tulkinnanvarainen. Tosin tässä on potentiaalinen turvallisuusriski kyseessä riippuen siitä millaisesta tiedonkeruusta, analyysistä ja tiedonjakamista on kyse. Tämä kappale ei myöskään taaskaan määrittele keitä tai mitä tahoja ovat oleelliset sidosryhmät, joka on taas yksi turvallisuusriski lisää. Tässä ei myöskään ole mainintaa koulutuksen, taloudellisen tuen, teknisen tuen, eikä uusien tietolähteiden hyödyntämisen luonteesta. Sellaisten asioiden hallinnon luovuttaminen YK:lle on valtava turvallisuusriski. Tätä tietoa voitaisiin käyttää mahdollisesti esimerkiksi kansallisvaltioiden turvallisuusmenettelyjen heikkouksien kartoittamiseen.

e) Support further development of and collaboration between existing global and regional

databases and depositories, including the IOM Global Migration Data Portal and the World

Bank Global Knowledge Partnership on Migration and Development, with a view to

systematically consolidate relevant data in a transparent and user-friendly manner, while

encouraging inter-agency collaboration to avoid duplication.

Suomeksi: Tue olemassa olevien maailmanlaajuisten ja alueellisten tietokantojen ja tietovarastojen jatkokehitystä, mukaan lukien IOM:n maailmanlaajuista maahanmuuttodataportaalia ja maailmanpankin maailmanlaajuista tietousyhteistyökumppanuutta maahanmuutossa ja kehittämisessä, tarkoituksena järjestelmällisesti yhdistää oleellinen tieto läpinäkyvällä ja käyttäjäystävällisellä tavalla, samalla kannustaen virastojen välistä yhteistyötä päällekkäisyyksien välttämiseksi.

- Tämä on turvallisuusriski. Tällaista tietoa voitaisiin analysoida rajavalvonnan ja muiden maahanmuuttoon liittyvien turvallisuusmenettelyjen heikkouksien löytämiseen.

f) Establish and strengthen regional centres for research and training on migration or

migration observatories, such as the African Observatory for Migration and Development,

to collect and analyse data in line with United Nations standards, including on best practices,

the contributions of migrants, the overall economic, social and political benefits and

challenges of migration in countries of origin, transit and destination, as well as drivers of

migration, with a view to establishing shared strategies and maximizing the value of

disaggregated migration data, in coordination with existing regional and subregional

Mechanisms.

Suomeksi: Luo ja vahvista alueellisia maahanmuuttoasioiden tutkimus ja koulutuskeskuksia tai maahanmuuton observatorioita, kuten Afrikan observatorio maahanmuutolle ja kehitykselle, keräämään ja analysoimaan tietoa YK:n standardien mukaisesti, mukaan lukien parhaat käytännöt, maahanmuuttajien panokset, talous kokonaisuudessaan, maahanmuuton sosiaaliset ja poliittiset hyödyt ja haasteet alkuperä, kauttakulku -ja määränpäämaissa, kuten myös maahanmuuton aiheuttajat, tarkoituksena luoda yhteisiä strategioita ja maksimoida valikoidun maahanmuuttotiedon arvo, koordinoidusti olemassa olevien alueellisten ja osa-alueellisten mekanismien kanssa.

 - Sama kuin aikaisemmin; tämä on turvallisuusriski. Tällaista tietoa voitaisiin analysoida rajavalvonnan ja muiden maahanmuuttoon liittyvien turvallisuusmenettelyjen heikkouksien löytämiseen.

h) Conduct household, labour force and other surveys to collect information on the social and economic integration of migrants or add standard migration modules to existing household surveys to improve national, regional and international comparability, and make collected data available through public-use of statistical microdata files.”

Suomeksi: Suorita kotitalous, työvoima -ja muunlaisia kyselyjä keräämään tietoa maahanmuuttajien sosiaalisesta ja taloudellisesta integraatiosta tai lisää standardimaahanmuuttomoduuleja olemassa oleviin kotitalouskyselyihin parantamaan kansallista, alueellista ja kansainvälistä verrattavuutta ja tuo kerätty tieto saataville julkisten tilastollisten mikrodatatiedostojen kautta.

 - Tällaisen tiedon julkiseksi saattaminen on turvallisuusriski. Esimerkiksi tällä tavalla kerätään valloitustarkoituksessa muuttaneista tietoa ja saatetaan se vihollisen saataville niin että vihollisen ei itse tarvitse siihen käyttää resursseja.

i) Enhance collaboration between State units responsible for migration data and national

statistical offices to produce migration-related statistics, including by using administrative

records for statistical purposes, such as border records, visa, resident permits, population

registers and other relevant sources, while upholding the right to privacy and protecting

personal data.

Suomeksi: Paranna valtioiden yksiköiden välistä yhteistyötä jotka ovat vastuussa maahanmuuttotiedoista ja tilastokeskuksista tuottamaan maahanmuuttoon liittyviä tilastoja, mukaan lukien käyttämällä hallinnon arkistoja tilastollisiin tarkoituksiin, mukaan lukien rajatarkastukset, viisumit, oleskeluluvat, väestörekisteri ja muut oleelliset lähteet, samalla ylläpitäen yksityisyyden suojaa ja suojellen henkilökohtaisia tietoja.

 - Selvä turvallisuusriski. Tällaista tietoa voitaisiin analysoida rajavalvonnan ja muiden maahanmuuttoon liittyvien turvallisuusmenettelyjen heikkouksien löytämiseen.

j) Develop and use country-specific migration profiles, which include disaggregated data on

all migration-relevant aspects in a national context, including those on labour market needs,

demand and availability of skills, the economic, environmental and social impacts of

migration, remittance transfer costs, health, education, occupation, living and working

conditions, wages, and the needs of migrants and receiving communities, in order to

develop evidence-based migration policies.

Suomeksi: Kehitä ja käytä maakohtaisia maahanmuuttoprofiileja jotka sisältävät valikoitua tietoa maahanmuuttoon oleellisesti liittyviä näkökohtia kansallisessa asiayhteydessä, mukaan lukien työvoimamarkkinoiden tarpeet, taitojen kysynnästä ja saatavuudesta, maahanmuuton taloudelliset, ympäristölliset ja sosiaaliset vaikutukset, tulonsiirtojen kustannukset(remittance tarkoittaa ulkomaalaisen työntekijän rahalähetyksiä kotimaahansa), terveydentila, koulutus, ammatti, elin -ja työolosuhteet, palkat ja maahanmuuttajien ja vastaanottavien yhteisöjen tarpeet todisteisiin pohjautuvan politiikan/menettelytapojen kehittämiseksi.


- Selvä turvallisuusriski. Tällaisten profiilien luominen ja niiden yksityiskohtien jakaminen maailmanlaajuisesti auttaa soluttautujia hankkimaan tällaisiin profiileihin sopivat tekaistut profiilit joka helpottaa rajavalvonnan kiertämistä ja soluttautumista. Sanon maailmanlaajuisesti siksi että tässä pitää muistaa aiemmin mainitut riippuvaisuudet, eli se että tämä kaikki tieto menisi YK:n tilastokomissioon ja sitä kautta maailmanlaajuiseksi.

k) Cooperate with relevant stakeholders in countries of origin, transit and destination to

develop research, studies and surveys on the interrelationship between migration and the three dimensions of sustainable development, the contributions and skills of migrants and

diasporas, as well as their ties to the countries of origin and destination.

Suomeksi: Tee yhteistyötä oleellisten sidosryhmien kanssa alkuperä, kauttakulku -ja määränpäämaissa kehittämään tutkimusta, selvityksiä ja kyselyitä maahanmuuton ja kestävän kehityksen kolmen ulottuvuuden välisiä yhteyksiä, maahanmuuttajien ja diasporien panoksia ja taitoja, kuten myös heidän siteitään alkuperä -ja määränpäämaihin.

- Tämä on tulkinnanvarainen ja yhteistyö on potentiaalinen turvallisuusriski koska sidosryhmiä ei ole määritetty. Tässä esitetään myös aiempiin turvallisuusriskeihin liittyviä riippuvaisuusosatekijöitä mm. siksi että sidosryhmiä, tutkimuksen, selvitysten ja kyselyiden luonteesta ei ole määritelty mitään sekä aiemmin mainittujen maahanmuuttajaprofiilien, sekä tässä kappaleessa k) esitettyjen taitojen ja panosten yhteyttä noihin aiemmin mainittuihin turvallisuusriskeihin.

Sivu 8:

18 d) Invest in sustainable development at local and national levels in all regions allowing all

people to improve their lives and meet their aspirations, by fostering sustained, inclusive

and sustainable economic growth, including through private and foreign direct investment

and trade preferences, to create conducive conditions that allow communities and

individuals to take advantage of opportunities in their own countries and drive sustainable

development.

Suomeksi: Sijoita kestävään kehitykseen paikallisilla ja kansallisilla tasoilla kaikilla alueilla/seuduilla sallien kaikkien ihmisten parantaa elämäänsä ja saavuttamaan hartaat toiveensa, vaalimalla osallistavaa ja kestävää talouskasvua, mukaan lukien yksityisten -ja ulkomaisten suorien sijoitusten ja kaupankäyntimieltymysten kautta, edistävien olosuhteiden luomiseksi jotka sallivat yhteisöjen ja yksilöiden käyttää hyväkseen/hyödykseen mahdollisuuksia heidän omissa maissaan ja edistääkseen kestävää kehitystä.

- Toteutuskelvoton. Jos esimerkiksi 500 miljoonalla ihmisellä on harras toive muuttaa Eurooppaan, niin silloin niitä toiveita ei voida toteuttaa. Talouskasvua ei voida ylläpitää, on olemassa fyysisiä rajoitteita, kuten ympäristön kantokyky, materiaalien kulutus jne.


Sivu 9:

f) Strengthen collaboration between humanitarian and development actors, including by

promoting joint analysis, multi-donor approaches and multi-year funding cycles, in order to

develop long-term responses and outcomes that ensure respect for the rights of affected

individuals, resilience and coping capacities of populations, as well as economic and social

self-reliance, and by ensuring these efforts take migration into account.

Suomeksi: Vahvista humanitaaristen -ja kehitystoimijoiden välistä yhteistyötä, mukaan lukien edistämällä yhteisiä analyysejä, monitahoisten lahjoitusten lähestymistapaa ja monivuotisia rahoitussyklejä, pitkäaikaisten reaktioiden ja tulosten kehittämiseksi jotka takaavat asiaa koskettavien yksilöiden oikeudet, kansakuntien vastustus -ja selviytymiskyvyn, kuten myös taloudellisen ja sosiaalisen omavaraisuuden, ja ottaen taaten että nämä ponnistelut ottavat maahanmuuton huomioon.

 - Toteutuskelvoton. Kehitysapu ei toimi, suurimmaksi osaksi se on vain kiihdyttänyt liikakansoituksen ongelmaa. Voimme syytää vaikka kaikki rahavaramme ja resurssimme kehitysapuun, mutta sillä ei ongelmaa ratkaista, koska se ei pureudu ongelman aiheuttaviin osatekijöihin.

h) Strengthen joint analysis and sharing of information to better map, understand, predict and address migration movements, such as those that may result from sudden-onset and slow onset natural disasters, the adverse effects of climate change, environmental degradation, as well as other precarious situations, while ensuring the effective respect, protection and fulfilment of the human rights of all migrants.

Suomeksi: Vahvista yhteisiä analyysejä ja jaa tietoa maahanmuuttoliikehdinnästä sen paremmin kartoittamiseksi, ymmärtämiseksi, ennakoimiseksi ja käsittelemiseksi, kuten niistä jotka saattavat olla seurausta äkillisistä ja hitaista luonnonmullistuksista, ilmastonmuutoksen haitallisista vaikutuksista, ympäristön pilaantumisesta, kuin myös vaarallisista tilanteista, samalla taaten kaikkien maahanmuuttajien ihmisoikeuksien tehokkaan kunnioituksen, suojelun ja täyttämisen.

- Toteutuskelvoton. Maahanmuutto ei ole ihmisoikeus. Lue analyysini uskonvapaudesta: https://docs.google.com/document/d/1ENeUl0rCEZWVjkeAw9147NOuWmTXYeWGYwxwHW6phtQ/edit?usp=sharing Sen lisäksi ensisijainen määrittävä osatekijänä on kantokyky, jota varten ei ole kantokykyä.


Sivu 10:

a) Launch and publicize a centralized and publicly accessible national website to make

information available on regular migration options, such as on country-specific immigration

laws and policies, visa requirements, application formalities, fees and conversion criteria,

employment permit requirements, professional qualification requirements, credential

assessment and equivalences, training and study opportunities, and living costs and

conditions, in order to inform the decisions of migrants.

Suomeksi: Julkaise ja julkista keskitetty ja julkisesti avoin kansallinen verkkosivu tuomaan tietoa saataville säännöllisen maahanmuuton vaihtoehdoista, kuten maakohtaiset maahanmuuttolait ja menettelyt, viisumivaatimukset, hakemusmuodollisuudet, maksut ja muuntokriteerit, työlupavaatimukset, ammattipätevyysvaatimukset, suositusten arviointi ja vastaavuudet, valmennus -ja opiskelumahdollisuudet, elinkustannukset ja olosuhteet maahanmuuttajien päätöksenteon informoimiseksi.

- Jälleen yksi turvallisuusriski. Tällaista tietoa voitaisiin analysoida rajavalvonnan ja muiden maahanmuuttoon liittyvien turvallisuusmenettelyjen heikkouksien löytämiseen. Tähän liittyen on syytä myös taas katsoa aiempi kohta jossa puhutaan kansallisista maahanmuuttajaprofiileista ja huomioida ne asiayhteysriippuvuudet tässä kappaleessa mainittuun sisältöön.

b) Promote and improve systematic bilateral, regional and international cooperation and

dialogue to exchange information on migration-related trends, including through joint

databases, online platforms, international training centres and liaison networks, while

upholding the right to privacy and protecting personal data.

Suomeksi: Edistä ja paranna järjestelmällistä kahdenkeskeistä, alueellista ja kansainvälistä yhteistyötä ja keskustelua tiedon jakamiseen maahanmuuttoon liittyvistä trendeistä, mukaan lukien jaetut tietokannat, verkkoalustat, kansainväliset koulutuskeskukset ja yhteysverkostot, samalla ylläpitäen yksityisyyden suojaa ja suojellen henkilökohtaisia tietoja.

- Tulkinnanvarainen. Tämä on erittäin abstrakti vailla yksityiskohtaisia, joten on mahdotonta arvioida mitä tällä tarkoitetaan tarkalleen ottaen.

c) Establish open and accessible information points along relevant migration routes that can

refer migrants to child-sensitive and gender-responsive support and counselling, offer

opportunities to communicate with consular representatives of the country of origin, and

make available relevant information, including on human rights and fundamental freedoms,

appropriate protection and assistance, options and pathways for regular migration, and

possibilities for return, in a language the person concerned understands.


Suomeksi: Luo avoimia ja helppopääsyisiä tietopisteitä oleellisten maahanmuuttoreittien varrelle jotka voivat ohjata maahanmuuttajat lapsiherkkään ja sukupuoli-myötämieliseen tukeen ja neuvontaan, tarjoa mahdollisuuksia kommunikoida alkuperämaan konsulaattiedustajan kanssa ja tuo saataville oleellista tietoa, mukaan lukien ihmisoikeudet ja perusoikeudet, asianmukainen suojelu ja avustus, vaihtoehdot ja polut säännölliselle maahanmuutolle ja paluumahdollisuudet, kielellä jota kyseessä oleva henkilö ymmärtää.

- Tämä heikentää kansallista turvallisuutta ja toimii vetovoimatekijänä. Ihmisoikeuksiin liittyen, lue analyysini uskonvapaudesta: https://docs.google.com/document/d/1ENeUl0rCEZWVjkeAw9147NOuWmTXYeWGYwxwHW6phtQ/edit?usp=sharing Vaihtoehdot ja polut säännölliselle maahanmuutolle ovat mahdollisia riskejä rajavalvonnalle ja muille maahanmuuttoon liittyville turvallisuusmenettelyille.

d) Provide newly arrived migrants with targeted, gender-responsive, child-sensitive,

accessible and comprehensive information and legal guidance on their rights and

obligations, including on compliance with national and local laws, obtaining of work and

resident permits, status adjustments, registration with authorities, access to justice to file

complaints about rights violations, as well as on access to basic services.

Suomeksi: Tarjoa juuri tulleille maahanmuuttajille kohdennettua, sukupuoli-myötämielistä, lapsiherkkää, helposti käsiksi päästävää ja kokonaisvaltaista tietoa ja juridista ohjeistusta heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan, mukaan lukien kansallisten ja paikallisten lakien noudattamisesta, työ -ja oleskeluluvan hankkimisesta, statuksen muuttamisesta, rekisteröinnistä viranomaisten kanssa, pääsystä oikeuteen oikeusrikkomusten valitusten tekemiseksi, kuten myös pääsyyn peruspalveluihin.

- Toteutuskelvoton. Kantokyky on jo ylitetty monissa maissa johon ihmiset yrittävät muuttaa. Tätä varten ei ole kantokykyä. Liittyen vapauksiin, lue analyysini uskonvapaudesta: https://docs.google.com/document/d/1ENeUl0rCEZWVjkeAw9147NOuWmTXYeWGYwxwHW6phtQ/edit?usp=sharing Myös myöhemmin mainittu perheiden yhdistäminen ja siihen oleellisesti liittyvä yleismaailmallisen ihmisoikeusjulistuksen artikla 16. kohta 3 hyväksikäyttö rajavalvonnan kiertämiseen tulee huomioida. Lähde: http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/ Pureudun tähän nimenomaiseen epäkohtaan myöhemmin mm. käsitellessäni sivun 19 sisältöä.

e) Promote multi-lingual, gender-responsive and evidence-based information campaigns and organize awareness-raising events and pre-departure orientation trainings in countries of origin, in cooperation with local authorities, consular and diplomatic missions, the private

sector, academia, migrant and diaspora organizations and civil society, in order to promote

safe, orderly and regular migration, as well as to highlight the risks associated with irregular

and unsafe migration.


Suomeksi: Edistä monikielisiä, sukupuoli-myötämielisiä ja todisteisiin pohjautuvia tietokampanjoita ja organisoi tietoisuuden lisäämistapahtumia ja lähtöä edeltävää orientaatiovalmennusta alkuperämaissa, yhdessä paikallisten viranomaisten, konsulaatti -ja diplomaattitoimistojen, yksityissektorin, akatemian, maahanmuuttaja -ja diasporaorganisaatioiden ja kansalaisyhteiskunnan kanssa turvallisen, järjestäytyneen ja säännöllisen maahanmuuton edistämiseksi, kuin myös painottamaan epäsäännölliseen ja epäturvalliseen maahanmuuttoon liittyviä riskejä.

- Tämä on turvallisuusriski vetovoimatekijöiden muodossa. Kantokyky on jo ylitetty Euroopassa ja tämän siten toteutuskelvoton. Tätä varten ei ole kantokykyä.

OBJECTIVE 4: Ensure that all migrants have proof of legal identity and adequate

documentation.

Suomeksi: Tavoite 4: Varmista että kaikilla maahanmuuttajilla on todiste laillisesta henkilöllisyydestään ja riittävät asiakirjat.

- Kuten aiemmin mainitsin, henkilötunnukset ja muut asiakirjat eivät ole luotettavia henkilöllisyyden todistamiseksi, kuten on osoitettu useaan otteeseen poliisin ja muiden turvallisuustoimielinten toimesta Euroopassa, kun maahanmuuttajat ja aktiiviset uhkaelementit on myöhemmässä vaiheessa todennettu omaavan useita eri henkilöllisyyksiä. Tästä kotimaisena esimerkkinä Turun puukkojihadisti.

20. We commit to fulfil the right of all individuals to a legal identity by providing all our nationals with proof of nationality and relevant documentation, allowing national and local authorities to ascertain a migrant’s legal identity upon entry, during stay, and for return, as well as to ensure effective migration procedures, efficient service provision, and improved public safety. We further commit to ensure, through appropriate measures, that migrants are issued adequate documentation and civil registry documents, such as birth, marriage and death certificates, at all stages of migration, as a means to empower migrants to effectively exercise their human rights.

Suomeksi: Me sitoudumme täyttämään kaikkien yksilöiden oikeuden lailliseen henkilöllisyyteen toimittamalla kaikille kansalaisillemme todisteen kansalaisuudesta ja asianmukaiset asiakirjat, mahdollistaen kansallisten ja paikallisten viranomaisten varmistua maahanmuuttajan laillisesta henkilöllisyydestä saapumisen, oleskelun ja paluun yhteydessä, kuin myös taata tehokkaat maahanmuuttomenettelyt, resurssitehokkaan palvelujen tarjonnan, ja parannetun yleisen turvallisuuden. Sitoudumme edelleen asianmukaisten menettelytapojen kautta takaamaan että maahanmuuttajille myönnetään riittävät asiakirjat ja väestörekisteriasiakirjat, kuten syntymä, avioliitto ja -kuolintodistukset kaikissa maahanmuuton vaiheissa, keinona valtuuttaa maahanmuuttajien tehokkaan ihmisoikeuksien harjoittamisen.


- Toteutuskelvoton. Sama johtopäätös kuin Objective 4 kohdalla. Sen lisäksi liittyen ihmisoikeuksiin, lue analyysini uskonvapaudesta: https://docs.google.com/document/d/1ENeUl0rCEZWVjkeAw9147NOuWmTXYeWGYwxwHW6phtQ/edit?usp=sharing

20 a) Improve civil registry systems, with a particular focus on reaching unregistered persons and our nationals residing in other countries, including by providing relevant identity and civil registry documents, strengthening capacities, and investing in information and

communication technology solutions, while upholding the right to privacy and protecting

personal data.

Suomeksi: Paranna väestörekisterijärjestelmiä, keskittyen erityisesti rekisteröimättömien henkilöiden ja kansalaistemme saavuttamiseen jotka asuvat muissa maissa, mukaan lukien toimittamalla oleelliset henkilöllisyys -ja väestörekisteriasiakirjat, vahvistamalla kapasiteettia ja sijoittamalla informaatio -ja kommunikaatioteknologian ratkaisuihin, samalla ylläpitäen yksityisyyden suojaa ja suojellen henkilökohtaisia tietoja.

Sivu 11:

c) Ensure adequate, timely, reliable and accessible consular documentation to our nationals

residing in other countries, including identity and travel documents, making use of

information and communications technology, as well as community outreach, particularly

in remote areas.

Suomeksi: Takaa helposti käsiksi päästävät, riittävät, ajoissa annettavat/ajantasaiset ja luotettavat konsuliasiakirjat kansalaisillemme, mukaan lukien henkilöllisyys -ja matkustusasiakirjat, käyttäen informaatio -ja kommunikaatioteknologiaa, kuin myös yhteiskunnallista vaikuttamista, etenkin syrjäseuduilla.

- Henkilötunnukset ja muut asiakirjat eivät ole luotettavia henkilöllisyyden todistamiseksi, kuten on osoitettu useaan otteeseen poliisin ja muiden turvallisuustoimielinten toimesta Euroopassa, kun maahanmuuttajat ja aktiiviset uhkaelementit on myöhemmässä vaiheessa todennettu omaavan useita eri henkilöllisyyksiä. Esimerkkinä Turun puukkojihadisti.

d) Facilitate access to personal documentation, such as passports and visas, and ensure that relevant regulations and criteria to obtain such documentation are non-discriminatory, by

undertaking a gender-responsive and age-sensitive review in order to prevent increased

risk of vulnerabilities throughout the migration cycle.

Suomeksi: Helpota pääsyä henkilökohtaisiin asiakirjoihin, kuten passeihin ja viisumeihin, ja takaa että oleelliset määräykset ja kriteerit sellaisten asiakirjojen saamiseksi eivät ole syrjiviä, lupaamalla sukupuoli-myötämielisen ja ikäherkän tarkastuksen kohonneiden haavoittuvuusriskien estämiseksi läpi koko maahanmuuttosyklin.


- Päinvastoin, passeihin ja viisumeihin käsiksipääsy täytyy suorittaa raskaan tutkiskelun ja erottelun alaisuudessa. Sana discrimination tarkoittaa syrjinnän lisäksi myös erottelukykyä. Se tarkoittaa kykyä tunnistaa ja ymmärtää eroa kahden eri asian välillä. Joten kaikki syrjintä ei siis ole lähtökohtaisesti pahasta. Passien ja viisumeiden jakaminen huolimattomasti on turvallisuusriski. Joten tämä on toteutuskelvoton. Etenkään vahvaa passia, kuten Suomen passia ei missään nimessä tule antaa tuosta noin vain. Tässä asiayhteydessä on taas muistutettava siitä, että henkilötunnukset ja muut asiakirjat eivät ole luotettavia henkilöllisyyden todistamiseksi, kuten on osoitettu useaan otteeseen poliisin ja muiden turvallisuustoimielinten toimesta Euroopassa, kun maahanmuuttajat ja aktiiviset uhkaelementit on myöhemmässä vaiheessa todennettu omaavan useita eri henkilöllisyyksiä. Esimerkkinä Turun puukkojihadisti.

e) Strengthen measures to reduce statelessness, including by registering migrants’ births,

ensuring that women and men can equally confer their nationality to their children, and

providing nationality to children born in another State’s territory, especially in situations

where a child would otherwise be stateless, fully respecting the human right to a nationality

and in accordance with national legislation.

Suomeksi: Vahvista menettelytapoja kansalaisuudettomuuden/kansallisuudettomuuden vähentämiseksi, mukaan lukien rekisteröimällä maahanmuuttajien syntymä, varmistaen että naiset ja miehet voivat tasa-arvoisesti myöntää kansalaisuuden lapselleen ja antamalla kansalaisuuden lapsille jotka ovat syntyneet toisen valtion alueella, etenkin tilanteissa jossa lapsi olisi muutoin kansallisuutta vailla, täysin kunnioittaen ihmisoikeutta kansallisuuteen ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

 - Toteutuskelvoton. Se tarkoittaisi sitä, että kuka tahansa joka on syntynyt valtion X alueella saisi automaattisesti valtion kansalaisuuden. Sen salliminen auttaisi ja tukisi islamia ja sen hijra-taktiikkaa. Hijra on islamilainen termi maahanmuutolle valloitustarkoituksessa, se on yksi tapa osallistua jihadiin. Jihad tarkoittaa ponnisteluja Allahin tahdon täyttämiseksi, joka tarkoittaa käytännössä mitä tahansa toimintaa maailmanlaajuisen kalifaatin luomiseksi.

f) Review and revise requirements to prove nationality at service delivery centres to ensure

that migrants without proof of nationality or legal identity are not precluded from accessing

basic services nor denied their human rights.

Suomeksi: Tarkastele ja muuta kansallisuuden todistamisen vaatimuksia palvelukeskuksissa varmistaen että maahanmuuttajat jotka ovat vailla kansallisuuden tai laillisen henkilöllisyyden todistavaa asiakirjaa ei suljeta pois peruspalveluiden piiristä, eikä heidän ihmisoikeuksiaan kielletä.

- Toteutuskelvoton. Tätä varten ei ole kantokykyä ja tämä johtaa kansallisen sosiaalijärjestelmän kokonaisvaltaiseen ja järjestelmälliseen hyväksikäyttöön. Liittyen ihmisoikeus osaan, lue analyysini uskonvapaudesta: https://docs.google.com/document/d/1ENeUl0rCEZWVjkeAw9147NOuWmTXYeWGYwxwHW6phtQ/edit?usp=sharing 

g) Build upon existing practices at the local level that facilitate participation in community life, such as interaction with authorities and access to relevant services, through the issuance of registration cards to all persons living in a municipality, including migrants, that contain basic personal information, while not constituting entitlements to citizenship or residency.

Suomeksi: Rakenna olemassa olevien käytäntöjen varaan paikallisella tasolla jotka helpottavat osallistumista yhteisöelämään, kuten vuorovaikutus viranomaisten kanssa ja pääsy oleellisien palvelujen piiriin, rekisterikorttien liikkellelaskemisen kautta kaikille henkilöille jotka asuvat kunnassa, mukaan lukien maahanmuuttajat, ja joka sisältää perushenkilötiedot, antamatta kuitenkaan oikeutta kansallisuuteen tai oleskeluun.

- Toteutuskelvoton. Tätä varten ei ole kantokykyä ja se johtaa kansallisen sosiaalijärjestelmän kokonaisvaltaiseen ja järjestelmälliseen hyväksikäyttöön. Se on myös yritys luoda koheesiota, eli yhteenkuuluvuutta pakottamalla, siitä seuraa kitkaa, ei koheesiota. Mikään määrä osallistamista ei tule johtamaan koheesioon yhteensopimattomien ihmisten tai ihmisryhmien välille.

OBJECTIVE 5: Enhance availability and flexibility of pathways for regular migration.

Suomeksi: Tavoite 5: Paranna säännöllisen maahanmuuton reittien käytettävyyttä/niihin käsiksi pääsyä ja joustavuutta.

 - Kuten aiemmin mainitsin: Toisin sanoen, etsitään lisää tapoja purkaa kansallisvaltioiden rajavalvontaa ja muita keinoja joilla ennaltaehkäistään maahanmuuttajien jatkuvaa virtaamista maihin.

21. We commit to adapt options and pathways for regular migration in a manner that facilitates labour mobility and decent work reflecting demographic and labour market realities, optimizes education opportunities, upholds the right to family life, and responds to the needs of migrants in a situation of vulnerability, with a view to expanding and diversifying availability of pathways for safe, orderly and regular migration.

Suomeksi: Sitoudumme sopeuttamaan vaihtoehtoja ja reittejä säännölliselle maahanmuutolle tavalla joka helpottaa työvoiman liikkuvuutta ja kunnollista työtä heijastuen väestöllisiin ja työvoimamarkkinoiden realiteetteihin, optimoi oppimismahdollisuuksia, ylläpitää oikeutta perhe-elämään ja vastaa maahanmuuttajien tarpeisiin haavoittuvissa tilanteissa, tarkoituksena laajentaa ja monipuolistaa reittejä turvalliselle, järjestäytyneelle ja säännölliselle maahanmuutolle.


- Toteutuskelvoton. Maahanmuuton tukemiseen ei ole kantokykyä, oli kyseessä perhe tai ei. Tässä tulee myös ilmi peitettynä tuo YK:n ihmisoikeusjulistuksen artikla 16. kohta 3 hyväksikäyttö, jossa mainitaan seuraavaa: “The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.” Eli suomeksi: Perhe on luonnollinen ja perustavanlaatuinen yhteiskunnan ryhmäyksikkö ja on etuoikeutettu yhteiskunnan ja valtion suojeluun. Lähde: http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/ Tämä heikentää rajavalvontaa ja kansallista turvallisuutta rajan ylittäneiden ankkurilasten kautta. Perheet voivat käyttää tällä tavalla ankkurilasta tekosyynä perheenyhdistämiselle vetoamalla oikeuteensa päästä lapsensa luo artikla 16. Kohtaan 3 viitaten, ja siten kiertäen rajavalvonnan. Sen lisäksi on syytä lukea analyysini uskonvapaudesta, koska myös se on kirjattu YK:n yleismaailmalliseen ihmisoikeusjulistukseen: https://docs.google.com/document/d/1ENeUl0rCEZWVjkeAw9147NOuWmTXYeWGYwxwHW6phtQ/edit?usp=sharing

a) Develop human rights-based and gender-responsive bilateral, regional and multilateral

labour mobility agreements with sector-specific standard terms of employment in

cooperation with relevant stakeholders, drawing on relevant ILO standards, guidelines and

principles, in compliance with international human rights and labour law.

Suomeksi: Kehitä ihmisoikeuksiin perustuvia ja sukupuoli-myötämielisiä kahdenkeskeisiä, alueellisia ja monenkeskeisiä työvoiman liikkuvuussopimuksia alakohtaisten työllisyyssopimus standardien mukaisesti yhteistyössä oleellisten sidosryhmien kanssa, vedoten oleellisiin ILO standardeihin, ohjesääntöihin ja toimintaperiaatteisiin, noudattaen kansainvälisiä ihmisoikeus -ja työlainsäädäntöä.

Toteutuskelvoton. Työtä ei ole edes nyt tarjolla kaikille kantasuomalaisille. Työvoimalakien laatiminen täytyy myös pitää kansallisvaltioiden omissa käsissä, eikä jonkin kansainvälisen hallintoelimen. Tässä tulee myös uskonvapauteen liittyvät epäkohdat esiin. Haluammeko me esimerkiksi altistaa itsemme sellaiseen tilanteeseen että muslimille on annettava uskonvapauden nojalla oikeus rukoilla X kertaa työaikana, joka päivä? Lukekaa yllä mainittu analyysini uskonvapaudesta.

b) Facilitate regional and cross-regional labour mobility through international and bilateral

cooperation arrangements, such as free movement regimes, visa liberalization or multiple country visas, and labour mobility cooperation frameworks, in accordance with national priorities, local market needs and skills supply.

Suomeksi: Helpota alueellista ja alueiden välistä työvoiman liikkuvuutta kansainvälisten ja kahdenkeskisten yhteistyöjärjestelyjen kautta, kuten vapaan liikkuvuuden järjestelyt, viisumivapaudet tai monimainen viisumi, ja työvoiman liikkuvuuden yhteistyökehykset, kansallisten prioriteettien, sekä paikallisten markkinoiden tarpeiden ja taitotarjonnan mukaisesti.


Toteutuskelvoton. Työtä ei ole edes nyt tarjolla kaikille kantasuomalaisille ja suurimmassa osassa tapauksia tällä olisi negatiivinen vaikutus isäntämaan kansallistaloudelle. Sen lisäksi pätevyysvaatimuksissa on paljon varianssia - eli kansankielellä vaihtelua/eroavaisuuksia - eri alueiden välillä. Alueilla tarkoitan maailman eri alueita.

c) Review and revise existing options and pathways for regular migration, with a view to

optimize skills matching in labour markets, address demographic realities and development

challenges and opportunities, in accordance with local and national labour market demands

and skills supply, in consultation with the private sector and other relevant stakeholders.

Suomeksi: Tarkastele ja muuta olemassa olevia vaihtoehtoja ja reittejä säännölliselle maahanmuutolle, tarkoituksena optimoida taitojen yhteensovittaminen työmarkkinoilla, käsitellä väestölliset realiteetit ja kehityshaasteet sekä mahdollisuudet, paikallisen ja kansallisen työmarkkinakysynnän ja taitotarjonnan mukaisesti, konsultoiden yksityissektoria ja oleellisia sidosryhmiä.

- Toteutuskelvoton. Sama johtopäätös kuin yllä kohdassa b).

Sivu 12:

d) Develop flexible, rights-based and gender-responsive labour mobility schemes for

migrants, in accordance with local and national labour market needs and skills supply at all

skills levels, including temporary, seasonal, circular, and fast-track programmes in areas of

labour shortages, by providing flexible, convertible and non-discriminatory visa and permit

options, such as for permanent and temporary work, multiple-entry study, business, visit,

investment and entrepreneurship.

Suomeksi: Kehitä joustavia, oikeuksiin perustuvia ja sukupuoli-myötämielisiä työvoiman liikkuvuusjärjestelyjä maahanmuuttajille, paikallisten ja kansallisten työmarkkinoiden tarpeiden ja taitotarjonnan mukaisesti kaikilla taitotasoilla, mukaan lukien väliaikaiset, kausiluonteiset, kiertelevät ja nopeutetut ohjelmat alueilla joilla on työvoimapulaa, tarjoten joustavia, vapaasti vaihdettavia ja ei-syrjiviä viisumi ja lupavaihtoehtoja, kuten vakituisia ja väliaikaisia työviisumeja ja lupia, monikerta opiskelu, liike-elämän, vierailu, investointi -ja yrittäjyys viisumeita ja lupia.

- Toteutuskelvoton. Työtä ei ole edes nyt tarjolla kaikille kantasuomalaisille. Sen lisäksi tämä tuhoaisi työvoiman suorituskyvyn työtehtävien suorittamisessa suosimalla epäoleellisia valintakriteerejä, kuten maahanmuuttajastatusta ja monimuotoisuutta oleellisten valintakriteerien sijaan, jotka ovat soveltuvuus ja pätevyys.

e) Promote effective skills matching in the national economy by involving local authorities and other relevant stakeholders, particularly the private sector and trade unions, in the analysis of the local labour market, identification of skills gaps, definition of required skills profiles, and evaluation of the efficacy of labour migration policies, in order to ensure market responsive contractual labour mobility through regular pathways.

Suomeksi: Edistä tehokasta taitojen yhteensovittamista kansallisessa taloudessa sisällyttämällä paikalliset viranomaiset ja muut oleelliset sidosryhmät, etenkin yksityissektori ja ammattiliitot paikallisten työmarkkinoiden analysoinnissa, taitopuutteiden tunnistamisessa, tarvittavien taitoprofiilien määrittelemisessä ja työvoimamaahanmuuton politiikan tehokkuuden arvioinnissa, takaamaan markkinamyötämielisen sopimusperäisen työvoiman liikkuvuuden säännöllisten/normaalien reittien kautta.

- Taitoja ei voida yhteensovittaa koska soveltuvuus -ja pätevyysvaatimuksissa on paljon varianssia - eli kansankielellä vaihtelua/eroavaisuuksia - eri alueiden välillä. Alueilla tarkoitan maailman eri alueita. Oleelliset valintakriteerit ovat soveltuvuus ja pätevyys. Liittyen määritelmään tarvittavista taitoprofiileista: Työtehtävät määrittävät sen mitkä taitovaatimukset ovat, ei jokin sidosryhmä, yksityissektori, ammattiliitto tai mikään muu ulkoinen tekijä. Eikä markkinoiden ja sen osien kuten yksityissektorin, ammattiliittojen jne. pidä antaa määrittää maahanmuuttomenettelyjä, riippumatta siitä onko kyse työvoiman maahanmuutosta tai muutoin. Tämä siksi että kyseisillä instansseilla on eturistiriita asiassa, ja siksi että maahanmuutto on monisyinen asia johon sisältyy asiat kuten sisäinen turvallisuus.

f) Foster efficient and effective skills-matching programmes by reducing visa and permit

processing timeframes for standard employment authorizations, and by offering

accelerated and facilitated visa and permit processing for employers with a track record of

compliance.

Suomeksi: Suosi resurssitehokkaita ja toimivia taitojen yhteensovittamisohjelmia lyhentämällä viisumien ja lupien käsittelyaikoja vakituisissa työkäsittelyissä(en ole tästä käännöksestä varma koska tuon voi tulkita monella tapaa) ja tarjoten nopeutettuja ja helpotettuja viisumi -ja lupaprosesseja työntekijöille joilla on hyvä historia sääntöjen noudattamisessa.

- Toteutuskelvoton. Kuten aiemmin mainitsin: työtä ei ole edes nyt tarjolla kaikille kantasuomalaisille ja suurimmassa osassa tapauksia tällä olisi negatiivinen vaikutus isäntämaan kansallistaloudelle. Sen lisäksi pätevyysvaatimuksissa on paljon varianssia - eli kansankielellä vaihtelua/eroavaisuuksia - eri alueiden välillä. Alueilla tarkoitan maailman eri alueita.

g) Develop or build on existing national and regional practices for admission and stay of

appropriate duration based on compassionate, humanitarian or other considerations for

migrants compelled to leave their countries of origin, due to sudden-onset natural disasters

and other precarious situations, such as by providing humanitarian visas, private

sponsorships, access to education for children, and temporary work permits, while

adaptation in or return to their country of origin is not possible.


Suomeksi: Kehitä tai rakenna olemassa olevia kansallisia ja alueellisia sisäänpääsykäytäntöjä myötätunnon, humanitaaristen ja muiden näkökohtien perusteella maahanmuuttajille jotka ovat pakotettuja lähtemään alkuperämaistaan, johtuen äkillisistä luonnonmullistuksista tai muista vaarallisista tilanteista, kuten antamalla humanitaarisia viisumeja, yksityistä sponsorointia, pääsyä koulutukseen lapsille, väliaikaisia työlupia, siksi aikaa kun sopeutuminen tai palaaminen heidän lähtömaihinsa ei ole mahdollista.

- Toteutuskelvoton. Tätä varten ei ole kantokykyä.

i) Facilitate access to procedures for family reunification for migrants at all skills levels

through appropriate measures that promote the realization of the right to family life and the

best interests of the child, including by reviewing and revising applicable requirements,

such as on income, language proficiency, length of stay, work authorization, and access to

social security and services.

Suomeksi: Helpota pääsyä perheenyhdistämiskäsittelyihin maahanmuuttajille kaikilla taitotasoilla asianmukaisten toimenpiteiden kautta jotka edistävät oikeutta perhe-elämään ja lapsen etujen toteutumista, mukaan lukien tarkastamalla ja muuttamalla sovellusvaatimuksia, kuten tulot, kielitaito, oleskelun pituus, työluvat ja pääsy sosiaalitukien ja palvelujen piiriin.

- Tätä varten ei ole kantokykyä, eikä perhe-elämän vapauteen sisälly vapautta valita maata jossa perhe-elämää vietetään. Koska jos tämä toteutetaan niin kuka tahansa voisi muuttaa mihin tahansa maahan ja vaatia että heidän perheensä pitää myös päästä maahan. Sen lisäksi työtä ei ole edes nyt tarjolla kaikille kantasuomalaisille. Kansallisia sosiaalitukijärjestelmiä ei ole tarkoitettu kattamaan maahanmuuttajien tarpeita ja maahanmuuttajat ovat todistettavasti hyväksikäyttäneet niitä. Tässä tulee myös ilmi tuo YK:n ihmisoikeusjulistuksen artikla 16. kohta 3 hyväksikäyttö, jossa mainitaan seuraavaa: “The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.” Eli suomeksi: Perhe on luonnollinen ja perustavanlaatuinen yhteiskunnan ryhmäyksikkö ja on etuoikeutettu yhteiskunnan ja valtion suojeluun. Lähde: http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/ Tämä heikentää rajavalvontaa ja kansallista turvallisuutta rajan ylittäneiden perheenjäsenten kautta. Perheet voivat käyttää tällä tavalla perheenjäseniään tekosyynä perheenyhdistämiselle vetoamalla oikeuteensa päästä perheenjäseniensä luo artikla 16. Kohtaan 3 viitaten, ja siten kiertäen rajavalvonnan ja muut maahanmuuttoon liittyvät turvamenettelyt. Sen lisäksi on syytä lukea analyysini uskonvapaudesta, koska myös se on kirjattu YK:n yleismaailmalliseen ihmisoikeusjulistukseen: https://docs.google.com/document/d/1ENeUl0rCEZWVjkeAw9147NOuWmTXYeWGYwxwHW6phtQ/edit?usp=sharing


j) Expand available options for academic mobility, including through bilateral and multilateral

agreements that facilitate academic exchanges, such as scholarships for students and

academic professionals, visiting professorships, joint training programmes, and

international research opportunities, in cooperation with academic institutions and other

relevant stakeholders.

Suomeksi: Laajenna käytettävissä olevia vaihtoehtoja akateemiselle liikkuvuudelle, mukaan lukien kahdenkeskeiset ja monenkeskeiset sopimukset jotka helpottavat akateemista vaihtoa, kuten apurahat oppilaille ja akateemisille ammattilaisille, vierailevat professuurit, yhteiset koulutusohjelmat, ja kansainväliset tutkimusmahdollisuudet, yhteistyössä akateemisten instituutioiden ja muiden oleellisten sidosryhmien kanssa.

- Akateemisilla laitoksilla saattaa olla eturistiriitoja tässä asiassa joissain tapauksissa, kuten esimerkiksi lukukausimaksuista nettoaminen. Tällaisia sopimuksia voidaan solmia myös tämän GCM-sopimuksen ulkopuolella, joten tätä sopimusta ei sellaiseen tarvita.

OBJECTIVE 6: Facilitate fair and ethical recruitment and safeguard conditions that ensure

decent work.

Suomeksi: Tavoite 6: Helpota reilua ja eettistä rekrytointia ja suojele olosuhteita jotka takaavat kunnollisen työn.

- Tällainen käytäntö suosisi maahanmuuttajia palkkauksessa. Oleelliset valintakriteerit ovat soveltuvuus ja pätevyys. Työtä ei ole edes nyt tarjolla kaikille kantasuomalaisille, joten olosuhteita jotka takaavat kunnollisen työn saatavuuden ei ole olemassa.

22. We commit to review existing recruitment mechanisms to guarantee that they are fair and ethical, and to protect all migrant workers against all forms of exploitation and abuse in order to guarantee decent work and maximize the socioeconomic contributions of migrants in both their countries of origin and destination.

Suomeksi: Sitoudumme tarkastamaan olemassa olevia rekrytointimekanismeja taataksemme että ne ovat reiluja ja eettisiä, ja suojelemaan kaikkien maahanmuuttajia kaikenlaiselta hyväksikäytöltä ja väärinkäytöltä taataksemme kunnollista työtä ja maksimoidaksemme maahamuuttajien sosioekonomisen panoksen sekä heidän alkuperämaissaan, että määränpäämaissa.

- Sama johtopäätös kuin Objective 6 kohdalla.

Sivu 13:

a) Promote signature, ratification, accession and implementation of relevant international

instruments related to international labour migration, labour rights, decent work and forced

labour.


Suomeksi: Edistä kainsainvälisen työvoiman maahanmuuttoon, työoikeuksiin, kohtuulliseen työhön ja pakotettuun työhön liittyvien oleellisten kansainvälisten instrumenttien allekirjoittamista, ratifiointia, sekä niihin liittymistä ja niiden täytäntöön panemista.

- Toteutuskelvoton. Kuten mainitsin jo useaan otteeseen aiemmin, työtä ei ole edes nyt tarjolla kaikille kantasuomalaisille.

b) Build upon the work of existing bilateral, subregional and regional platforms that have

overcome obstacles and identified best practices in labour mobility, by facilitating cross-regional dialogue to share this knowledge, and to promote the full respect for the human and labour rights of migrant workers at all skills levels, including migrant domestic workers.

Suomeksi: Rakenna olemassa olevien kahdenkeskisten, alueellisten ja niiden osa-alueiden alustojen varaan jotka ylittävät työvoiman liikkuvuuden esteet ja jotka tunnistavat parhaat käytännöt, helpottamalla alueiden välistä keskustelua tämän tiedon jakamiseksi, ja edistä maahanmuuttajien ihmis -ja työoikeuksien täyttä kunnioitusta kaikilla taitotasoilla, mukaan lukien maahanmuuttaja kotiapulaiset.

- Työvoiman liikkuvuus on epäoleellista koska työtä ei ole edes nyt tarjolla kaikille kantasuomalaisille. Joten sellaisessa tapauksessa minkäänlaiset työntekijän oikeudet eivät edes ole osatekijä asiassa, koska työtä ei ole. Liittyen ihmisoikeus osaan, lue analyysini uskonvapaudesta: https://docs.google.com/document/d/1ENeUl0rCEZWVjkeAw9147NOuWmTXYeWGYwxwHW6phtQ/edit?usp=sharing

d) Establish partnerships with all relevant stakeholders, including employers, migrant workers organizations and trade unions, to ensure that migrant workers are provided written

contracts and are made aware of the provisions therein, the regulations relating to

international labour recruitment and employment in the country of destination, their rights

and obligations, as well as on how to access effective complaint and redress mechanisms,

in a language they understand.

Suomeksi: Luo kumppanuussuhteita oleellisten sidosryhmien kanssa, mukaan lukien työnantajat, siirtolaistyöntekijöiden organisaatiot ja ammattiyhdistykset varmistaaksesi että siirtolaistyöntekijöille annetaan kirjalliset sopimukset ja että heille tehdään selväksi sopimuksen sisältö, kansainvälisen työvoiman rekrytointiin ja työllistämiseen liittyvät määräykset määränpäämaassa, heidän oikeutensa ja velvollisuutensa, kuten myös kuinka he voivat päästä käsiksi toimiviin

d) Toteutuskelvoton. Työtä ei ole edes nyt tarjolla kaikille kantasuomalaisille. Johtuen eri kielien suuresta määrästä, idea siitä että palvelut tarjottaisiin maahanmuuttajan omalla kielellä ei ole mahdollista toteuttaa. Sen lisäksi pätevyysvaatimuksissa on paljon varianssia - eli kansakielellä vaihtelua/eroavaisuuksia - eri alueiden välillä, näin ollen ei riitä että maahanmuuttaja on tietoinen työsopimuksessa esiintyvistä säännöistä.

e) Useita eri kommentteja, ei yksittäistä merkintää:

-  Liittyen ihmisoikeus osaan, lue analyysini uskonvapaudesta:
https://docs.google.com/document/d/1ENeUl0rCEZWVjkeAw9147NOuWmTXYeWGYwxwHW6phtQ/edit?usp=sharing Niiden argumenttien lisäksi joita esitän siellä, tämä mahdollistaisi käytännössä sen, että muslimit olisivat oikeutettuja rukoilemaan töissä työaikana, joka on toteutuskelvoton idea.

- Toteutuskelvoton. Työtä ei ole edes nyt tarjolla kaikille kantasuomalaisille, joten yritys edistää olosuhteita kunnolliselle työlle ei ole olemassa.

- On mahdotonta arvioida sitä mitä tällä tarkoitetaan, täysin tulkinnanvarainen.

f) Toteutuskelvoton. Työtä ei ole edes nyt tarjolla kaikille kantasuomalaisille, joten ehdotus sille että pakotetaan kunnollisen työn säännöt ei ole osatekijänä yhtälössä, koska työtä ei ole kaikille, saatikaan kunnollista sellaista. Oikeudenmukaisen ja eettisen värväyksen pakottaminen ei ole toteutuskelpoinen idea koska se johtaisi reiluuden ja monimuotoisuuden pakottamiseen. Eli kaikenlaisiin kiintiöihin yms. milloin minkäkin asian suhteen reiluuden toteuttamiseksi sen oleellisten valintakriteerien sijaan, jotka ovat soveltuvuus ja pätevyys. Liittyen ihmisoikeus osaan, lue analyysini uskonvapaudesta: https://docs.google.com/document/d/1ENeUl0rCEZWVjkeAw9147NOuWmTXYeWGYwxwHW6phtQ/edit?usp=sharing Niiden argumenttien lisäksi joita esitän siellä, tämä mahdollistaisi käytännössä sen, että muslimit olisivat oikeutettuja rukoilemaan töissä työaikana, joka on toteutuskelvoton idea.

g) Työtä ei ole edes nyt tarjolla kaikille kantasuomalaisille, joten työvoimamaahanmuuton kehittäminen ja vahvistaminen on toteutuskelvoton idea. Kunnolliseen työhön käsiksi pääsyn edistäminen maahanmuuttajille ei siten edes ole osatekijänä yhtälössä, koska työtä ei yksinkertaisesti ole riittävästi, kunnollisesta työstä puhumattakaan. Liittyen ihmisoikeus osaan, lue analyysini uskonvapaudesta: https://docs.google.com/document/d/1ENeUl0rCEZWVjkeAw9147NOuWmTXYeWGYwxwHW6phtQ/edit?usp=sharing Niiden argumenttien lisäksi joita esitän siellä, tämä mahdollistaisi käytännössä sen, että muslimit olisivat oikeutettuja rukoilemaan töissä työaikana, joka on toteutuskelvoton idea. Sen lisäksi kansainvälisen työvoimalainsäädännön ei saa antaa määrätä kansallisesta työvoimaa koskevasta lainsäädännöstä.


i) Useita eri kommentteja, ei yksittäistä merkintää:

- Se mitä tarkoitetaan suotuisilla työolosuhteilla jää tulkinnanvaraiseksi.

- Yhdistymisvapaus luo ongelmia jotka liittyvät niihin argumentteihin joita esitän analyysissäni uskonvapaudesta: https://docs.google.com/document/d/1ENeUl0rCEZWVjkeAw9147NOuWmTXYeWGYwxwHW6phtQ/edit?usp=sharing

- Palkkoja ei voida suojella, tämä johtuu mm. rahajärjestelmän mekanismeista, kuten kilpailusta. Se mitä tarkoitetaan sosiaalisella vuoropuhelulla jää tulkinnanvaraiseksi.

j) Toteutuskelvoton, johtuen logistisista osatekijöistä joita tällainen järjestely vaatisi.

This is not feasible due to the logistical factors such an arrangement would require.

Sivu 14:

k) Kaksi eri merkintää:

- Toteutuskelvoton, johtuen siitä että tämä mahdollistaisi sen että maahanmuuttajatyöntekijät voisivat vaatia että isäntämaan kulttuurin on muutettava työolosuhteita heidän kulttuurinsa mukaisiksi. Tämä johtaisi mm. kielimuureihin jolloin työntekijät eivät voi kommunikoida toistensa kanssa, eivätkä siten voi ymmärtää toisiaan, joka tekisi työnteosta mahdotonta.

- Toteutuskelvoton. Tällaisen järjestelyn toteutuessa muslimit voisivat valittaa uskonvapauden nojalla siitä että heidän vaatimuksia saada rukoilla töissä työaikana ei ole hyväksytty, jota he voisivat käyttää valittamaan siitä että heidän oikeuttaan uskonvapauteen on loukattu. Tämä liittyy niihin argumentteihin joita esitän analyysissäni uskonvapaudesta: https://docs.google.com/document/d/1ENeUl0rCEZWVjkeAw9147NOuWmTXYeWGYwxwHW6phtQ/edit?usp=sharing

l) Toteutuskelvoton. Työtä ei ole edes nyt tarjolla kaikille kantasuomalaisille. Sen lisäksi soveltuvuus -ja pätevyysvaatimuksissa on paljon varianssia - eli kansankielellä vaihtelua/eroavaisuuksia - eri kulttuurien välillä.

Objective 7: Tulkinnanvarainen. Maahanmuutossa ilmeneviä haavoittuvuuksia, haavoittuvuuksia kenelle ja kenen näkökulmasta?

23. Toteutuskelvoton. Kantokyky on jo ylitetty useissa Euroopan maissa. Liittyen ihmisoikeus osaan, lue analyysini uskonvapaudesta: https://docs.google.com/document/d/1ENeUl0rCEZWVjkeAw9147NOuWmTXYeWGYwxwHW6phtQ/edit?usp=sharing


23. a) Toteutuskelvoton. Katso aikaisempi kommenttini.

b) Toteutuskelvoton. Kantokyky on jo ylitetty useissa Euroopan maissa. Liittyen ihmisoikeus osaan, lue analyysini uskonvapaudesta: https://docs.google.com/document/d/1ENeUl0rCEZWVjkeAw9147NOuWmTXYeWGYwxwHW6phtQ/edit?usp=sharing

c) Toteutuskelvoton. Tätä varten ei ole kantokykyä.

d) Toteutuskelvoton, johtuen osatekijöistä jotka mainitsin sivulla 14 esiintyviin epäkohtiin viitaten.

e) Toteutuskelvoton. Tätä varten ei ole kantokykyä.

Sivu 15:

f) Toteutuskelvoton. Tätä varten ei ole resursseja eikä kantokykyä.

g) Katso edellinen kommentti.

h) Toteutuskelvoton. Tämä heikentää kansallisvaltioiden itsemääräämisoikeutta karkotusasioissa. Sen lisäksi maahanmuuttajia varten ei ole kantokykyä.

i) Toteutuskelvoton. Tämä heikentää kansallisvaltioiden itsemääräämisoikeutta karkotusasioissa. Sen lisäksi Euroopassa ei ole enempää kantokykyä.

j) Kaksi kommenttia:

- Toteutuskelvoton. Tämä heikentää kansallisvaltioiden itsemääräämisoikeutta karkotusasioissa. Esimerkiksi uhkaelementtejä voitaisiin piilottaa konsulaatteihin helpommin käyttäen tekosyynä argumenttia humanitaarisesta suojelusta.

- Toteutuskelvoton. Tätä varten ei ole resursseja.

k) Toteutuskelvoton. Tätä varten ei ole resursseja. Sen lisäksi tämä on potentiaalinen riski jonka avulla kansalaisjärjestöt, valtiolliset ja ei-valtiolliset toimijat voisivat heikentää kansallista turvallisuutta kuljettamalla maahanmuuttajia maahan laittomasti, tai piilottamalla laittomia maahanmuuttajia.

l) Toteutuskelvoton. Tätä varten ei ole kantokykyä.


24. Kollektiivista vastuuta kaikkien maahanmuuttajien elämän säilyttämiseksi ei voida luoda. Se on jo pelkästään matemaattisesta näkökulmasta mahdotonta, koska maahanmuuttajia on satoja miljoonia. Toiseksi, useat kansallisvaltiot kieltäytyisivät noudattamasta sellaista järjestelyä kulttuurisista syistä. Yksinkertaisesti sanottuna, kollektivismi ei toimi.

Sivu 16:

a) Kaksi kommenttia:

- Toteutuskelvoton. Tätä varten ei ole resursseja johtuen maahanmuuttajien valtavasta määrästä. Toiseksi, maahanmuutto ei ole ihmisoikeus ja siten karkotuksen kieltäminen heikentäisi kansallista itsemääräämisoikeutta ja kansallista turvallisuutta.

- Toteutuskelvoton. Tätä varten ei ole kantokykyä. Sen lisäksi tällainen menettelytapa tekisi laillistaisi maahanmuuttajien piilottamisen kansalaisjärjestöjen, valtiollisten ja ei-valtiollisten toimijoiden toimesta, käyttäen tekosyynä argumenttia humanitaarisesta avusta.

b) Toteutuskelvoton. Tämä heikentäisi rajavalvontaa ja valjastaisi kansallisen turvallisuuden suorituskyvyt salakuljettajien auttamiseen.

c) Pääsy konsulaatteihin, paikallisiin viranomaisiin ja organisaatioihin heikentää kansallista turvallisuutta. Se muodostaa mahdollisuuden kansalaisjärjestöille, valtiollisille ja ei-valtiollisille toimijoille käyttää humanitaarista auttamista tekosyynä laittomien maahanmuuttajien piilotteluun.

25. Kaksi kommenttia:

- Ristiriidassa asiakirjan aikaisemman sisällön kanssa.

- Toteutuskelvoton. Lue analyysini uskonvapaudesta: https://docs.google.com/document/d/1ENeUl0rCEZWVjkeAw9147NOuWmTXYeWGYwxwHW6phtQ/edit?usp=sharing Sen lisäksi maahanmuutto ei ole ihmisoikeus, eikä siitä pidä tehdä ihmisoikeutta.

Sivu 17:

c) Toteutuskelvoton. Lue analyysini uskonvapaudesta: https://docs.google.com/document/d/1ENeUl0rCEZWVjkeAw9147NOuWmTXYeWGYwxwHW6phtQ/edit?usp=sharing

d) Ristiriidassa asiakirjan aikaisemman sisällön kanssa.

e) Toteutuskelvoton. Tämä potentiaalisesti heikentäisi rajavalvontaa ja kansallista turvallisuutta käyttäen tekosyynä vetoomusta humanitaariseen apuun.


26. Toteutuskelvoton. Tällä on potentiaalia heikentää rajavalvontaa ja kansallista turvallisuutta käyttäen tekosyynä vetoomusta humanitaariseen apuun.

Sivu 18.

c) Toteutuskelvoton. Tällä on potentiaalia heikentää rajavalvontaa ja kansallista turvallisuutta käyttäen tekosyynä vetoomusta humanitaariseen apuun.

e) Toteutuskelvoton. Tämä heikentää kansallisvaltioiden itsemääräämisoikeutta karkotusasioissa. Sen lisäksi tällä on potentiaalia heikentää rajavalvontaa ja kansallista turvallisuutta käyttäen tekosyynä vetoomusta humanitaariseen apuun.

f) Toteutuskelvoton. Tämä tarkoittaisi sitä että kansainvälinen lainsäädäntö syrjäyttäisi kansallisen lainsäädännön, joka heikentäisi kansallista itsemääräämisoikeutta.

g) Toteutuskelvoton. Tämä heikentää kansallisvaltioiden itsemääräämisoikeutta karkotusasioissa. Sen lisäksi tällä on potentiaalia heikentää rajavalvontaa ja kansallista turvallisuutta käyttäen tekosyynä vetoomusta humanitaariseen apuun.

h) Toteutuskelvoton. Tämä heikentää kansallisvaltioiden itsemääräämisoikeutta karkotusasioissa. Sen lisäksi tällä on potentiaalia heikentää rajavalvontaa ja kansallista turvallisuutta käyttäen tekosyynä vetoomusta humanitaariseen apuun. Se tarkoittaisi myös sitä että kansainvälinen lainsäädäntö syrjäyttäisi kansallisen lainsäädännön, joka heikentäisi kansallista itsemääräämisoikeutta.

j) Kiertoilmaus mainonnalle jonka tarkoitus on informoida laittomia maahanmuuttajia siitä kuinka päästä käsiksi salakuljetuspalveluihin.

Objective 11: Toteutuskelvoton. Tämä heikentäisi rajavalvontaa, kansallista turvallisuutta ja kansallista itsemääräämisoikeutta.

27. Tämä vahvistaa aikaisemman kommenttini havainnot. Käytännössä se poistaisi rajat koska lausunto on ristiriitainen. Kansallista itsemääräämisoikeutta ei voi olla jos kansainvälinen lainsäädäntö korvaa kansallisen lainsäädännön. Joten tämä on toteutuskelvoton. Ihmisoikeuksiin liittyen, lue analyysini uskonvapaudesta: https://docs.google.com/document/d/1ENeUl0rCEZWVjkeAw9147NOuWmTXYeWGYwxwHW6phtQ/edit?usp=sharing


Sivu 19:

a) Toteutuskelvoton. Tällä on potentiaalia heikentää rajavalvontaa ja kansallista turvallisuutta käyttäen tekosyynä vetoomusta humanitaariseen apuun. Se tarkoittaisi myös sitä että kansainvälinen lainsäädäntö korvaa kansallisen lainsäädännön, joka heikentäisi kansallista itsemääräämisoikeutta.

b) Toteutuskelvoton. Tämä heikentäisi kansallista itsemääräämisoikeutta rajavalvonta-asioissa. Erottelua käytetään rajavalvonnassa ja sitä tulee käyttää jatkossakin tehokkaassa ja itsemääräämisoikeutta ylläpitävässä rajavalvonnan hallinnassa.

c) Toteutuskelvoton. Tämä heikentäisi kansallista itsemääräämisoikeutta. Maahanmuutto ei ole ihmisoikeus ja siten kansallisten ihmisoikeusinstituuttien ja muiden sellaisten organisaatioiden osallistumista rajavalvonnan tekemään seulontaan ei tarvita. Kansallisilla ihmisoikeusinstituuteilla ja muilla vastaavilla organisaatioilla saattaa myös hyvin mahdollisesti olla eturistiriita asiassa.

e) Toteutuskelvoton. Tätä varten ei ole kantokykyä. Sen lisäksi tämä heikentäisi kansallista itsemäärämisoikeutta kansainvälisen lainsäädännön korvatessa kansallisen lainsäädännön. Se heikentäisi myös rajavalvontaa ja kansallista turvallisuutta rajan ylittäneiden ankkurilasten kautta.

f) Toteutuskelvoton. Tämä heikentäisi kansallista itsemääräämisoikeutta kansainvälisen lainsäädännön korvatessa kansallisen lainsäädännön. Se heikentäisi myös rajavalvontaa ja kansallista turvallisuutta. Sana discriminate tarkoittaa myös erottelukykyä, mikä tässä tapauksessa tarkoittaa kykyä arvioida sitä kuka saa ylittää rajan ja kuka ei. Joten erottelua käytetään rajavalvonnassa ja sitä tulee käyttää jatkossakin tehokkaassa ja itsemääräämisoikeutta ylläpitävässä rajavalvonnan hallinnassa.

g) Epäoleellista. Maahanmuutto ei ole ihmisoikeus, joten se mitä OHCHR suosittelee ei päde.

Objective 12: Tulkinnanvarainen.

28. Toteutuskelvoton. Maahanmuutto ei ole ihmisoikeus. Tämä heikentäisi kansallista itsemäärämisoikeutta kansainvälisen lainsäädännön korvatessa kansallisen lainsäädännön.

a) Toteutuskelvoton. Tätä varten ei ole kantokykyä.

Sivu 20:

b) Toteutuskelvoton, johtuen kulttuurien suurista eroavaisuuksista.


c) Toteutuskelvoton. Tämä heikentäisi kansallista itsemääräämisoikeutta. Maahanmuutto ei ole ihmisoikeus ja siten kansallisten ihmisoikeusinstituuttien ja muiden sellaisten organisaatioiden osallistumista rajavalvonnan tekemään seulontaan ei tarvita. Kansallisilla ihmisoikeusinstituuteilla ja muilla vastaavilla organisaatioilla saattaa myös hyvin mahdollisesti olla eturistiriita asiassa.

d) Toteutuskelvoton. Tätä varten ei ole kantokykyä. Sen lisäksi tämä heikentäisi rajavalvontaa ja kansallista turvallisuutta rajan ylittäneiden ankkurilasten kautta. Perheet voisivat käyttää sitä tekosyynä perheenyhdistämiselle vetoamallaa oikeuteensa päästä lapsensa luo artikla 16. viitaten, ja siten kiertäen rajavalvonnan. YK:n ihmisoikeusjulistuksessa artiklassa 16. Kohdassa 3 mainitaan seuraavaa: “The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.” Eli suomeksi: Perhe on luonnollinen ja perustavanlaatuinen yhteiskunnan ryhmäyksikkö ja on etuoikeutettu yhteiskunnan ja valtion suojeluun. Lähde: http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/ 

e) Toteutuskelvoton. Tätä varten ei ole kantokykyä.

29. Toteutuskelvoton. Maahanmuutto ei ole ihmisoikeus. Tämä myös heikentää rajavalvontaa, kansallista turvallisuutta ja kansallista itsemääräämisoikeutta.

a) Toteutuskelvoton. Maahanmuutto ei ole ihmisoikeus. Tämä myös heikentää rajavalvontaa, kansallista turvallisuutta ja kansallista itsemääräämisoikeutta. Sen lisäksi tätä varten ei ole kantokykyä.

b) Toteutuskelvoton. Sama johtopäätös kuin kohdassa a).

Sivu 21:

c) Toteutuskelvoton. Maahanmuutto ei ole ihmisoikeus. Tämä myös heikentää rajavalvontaa, kansallista turvallisuutta ja kansallista itsemääräämisoikeutta. Sen lisäksi tätä varten ei ole kantokykyä, joten lainsäädäntö ei ole määrittävä osatekijä.

d) Toteutuskelvoton. Sama johtopäätös kuin kohdassa c).

e) Toteutuskelvoton. Eri kielien suuren määrän takia maahanmuuttajien informoiminen kielellä jota he ymmärtävät ei ole mahdollista. Tämä tarkoittaisi myös sitä että kansainvälinen lainsäädäntö korvaisi kansallisen lainsäädännön, joka taas heikentäisi kansallisen turvallisuuden ja kansallisen itsemääräämisoikeuden.

f) Toteutuskelvoton. Tätä varten ei ole kantokykyä. Sen lisäksi maahanmuutto ei ole ihmisoikeus.


g) Toteutuskelvoton. Maahanmuutto ei ole ihmisoikeus. Tätä varten ei ole kantokykyä. Sana discrimination tarkoittaa myös erottelukykyä, joka tässä asiayhteydessä on välttämätön työkalu määrittämään sen että ketkä otetaan säilöön.

h) Toteutuskelvoton. Maahanmuutto ei ole ihmisoikeus. Tätä varten ei ole kantokykyä. Se heikentäisi myös rajavalvontaa ja kansallista turvallisuutta rajan ylittäneiden ankkurilasten kautta. Perheet voisivat käyttää sitä tekosyynä perheenyhdistämiselle vetoamallaa oikeuteensa päästä lapsensa luo artikla 16. viitaten, ja siten kiertäen rajavalvonnan. YK:n ihmisoikeusjulistuksessa artiklassa 16. Kohdassa 3 mainitaan seuraavaa: “The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.” Eli suomeksi: Perhe on luonnollinen ja perustavanlaatuinen yhteiskunnan ryhmäyksikkö ja on etuoikeutettu yhteiskunnan ja valtion suojeluun. Lähde: http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/ 

Objective 14: Toteutuskelvoton. Pääsy konsulaatin suojelukseen heikentään kansallista turvallisuutta. Kansalaisjärjestöt, valtiolliset ja ei-valtiolliset toimijat käyttäisivät humanitaarista auttamista tekosyynä laittomien maahanmuuttajien tai uhkaelementtien piilotteluun.

30. Toteutuskelvoton. Sama johtopäätös kuin Objective 14 kohdalla. Maahanmuutto ei myöskään ole ihmisoikeus. Tämä aiheuttaisi sen että kansainvälinen lainsäädäntö korvaisi kansallisen lainsäädännön, joka sitten heikentäisi kansallista itsemääräämisoikeutta.

a) Toteutuskelvoton. Pääsy konsulaatin suojelukseen heikentään kansallista turvallisuutta. Kansalaisjärjestöt, valtiolliset ja ei-valtiolliset toimijat käyttäisivät humanitaarista auttamista tekosyynä laittomien maahanmuuttajien tai uhkaelementtien piilotteluun. Konsulaattikapasiteettia ei voida hallinnoida kollektiivisesti johtuen intressiristiriidoista, joten jokaisen kansallisvaltion tulee hallinnoida konsulaattejaan itsenäisesti.

b) Tämä on potentiaalinen turvariski riippuen siitä millaista tietoa rajavalvonnan ja muiden maahanmuuttoon liittyvien turvajärjestelyjen haavoittuvuuksista jaettaisiin.

Sivu 22:

c) Toteutuskelvoton. Islamilaiset valtiolliset toimijat voisivat käyttää tällaista järjestelyä hyväkseen tekemällä sopimuksia toisten islamilaisten valtiollisten toimijoiden kanssa johtaakseen vihamielisiä operaatioita kohteeseen heidän puolestaan. Kuten esimerkiksi islamilaisten valtioiden toimesta toteutettuja kohdennettuja hijra-operaatioita. Hijra on islamilainen termi maahanmuutolle valloituksen tarkoituksessa.

d) Toteutuskelvoton. Pääsy konsulaatin suojelukseen heikentää kansallista turvallisuutta ja kansallista itsemääräämisoikeutta. Kansalaisjärjestöt, valtiolliset ja ei-valtiolliset toimijat käyttäisivät humanitaarista auttamista tekosyynä laittomien maahanmuuttajien tai uhkaelementtien piilotteluun. Maahanmuutto ei myöskään ole ihmisoikeus.


e) Toteutuskelvoton. Tämä vaarantaisi isäntämaan kansallisen turvallisuuden heikentämällä laittomiin maahanmuuttajiin ja potentiaalisiin uhkaelementteihin liittyviä turvallisuusmenettelyjä.

f) Toteutuskelvoton. Tämä vaarantaisi isäntämaan kansallisen turvallisuuden heikentämällä laittomiin maahanmuuttajiin ja potentiaalisiin uhkaelementteihin liittyviä turvallisuusmenettelyjä. Valtiolliset ja ei-valtiolliset toimijat käyttäisivät tätä soluttautujien auttamiseen ja tukemiseen.

Objective 15: Toteutuskelvoton. Tätä varten ei ole kantokykyä.

31. Toteutuskelvoton. Kantokyky on määrittävä osatekijä tässä tapauksessa ja koska kantokykyä ei ole tätä varten, niin ihmisoikeudet ovat epäoleellisia. Sen lisäksi maahanmuutto ei ole ihmisoikeus. Tämä heikentäisi myös kansallista itsemääräämisoikeutta ja kansallista turvallisuutta kannattamalla kansallisen lainsäädännön korvaamista kansainvälisellä lainsäädännöllä.

a) Toteutuskelvoton. Tätä varten ei ole kantokykyä. Tämä myös suosisi maahanmuuttajien tarpeiden täyttämistä kantaväestön tarpeiden täyttämisen sijaan, joka ei ole hyväksyttävää.

b) Toteutuskelvoton. Sama johtopäätös kuin kappaleessa a)

c) Toteutuskelvoton. Sama johtopäätös kuin kappaleessa a)

d) Toteutuskelvoton. Tätä varten ei ole kantokykyä. Tämä myös suosisi maahanmuuttajien tarpeiden täyttämistä kantaväestön tarpeiden täyttämisen sijaan, joka ei ole hyväksyttävää. Ja koska kantokyky on määrittävä osatekijä, kansallisten ihmisoikeusinstituuttien osallistuminen asiaan on epäoleellista.

Sivu 23:

e) Toteutuskelvoton. Tätä varten ei ole kantokykyä. Tämä myös suosisi maahanmuuttajien tarpeiden täyttämistä kantaväestön tarpeiden täyttämisen sijaan, joka ei ole hyväksyttävää. Kulttuurierot myös aiheuttavat sen että tämä on toteutuskelvoton idea.

f) Toteutuskelvoton. Tätä varten ei ole kantokykyä. Kulttuurierot sekä varianssi - eli kansankielellä vaihtelu/eroavaisuudet - eri ihmisryhmien ihmisten suorituskyvyssä tekee tästä toteutuskelvottoman idean.

Objective 16: Toteutuskelvoton. Koheesiota eli yhteenkuuluvuutta ei voi luoda pakottamalla, jos sitä yritetään luoda pakottamalla syntyy kitkaa, ei koheesiota. Sen lisäksi mikään määrä tukemista tai voimaannuttamista ei voi aikaansaada koheesiota kahden toistensa kanssa yhteensopimattoman ihmisryhmän välille.


32. Toteutuskelvoton. Koheesiota eli yhteenkuuluvuutta ei voi luoda pakottamalla, jos sitä yritetään luoda pakottamalla syntyy kitkaa, ei koheesiota. Sen lisäksi mikään määrä tukemista tai voimaannuttamista ei voi aikaansaada koheesiota kahden toistensa kanssa yhteensopimattoman ihmisryhmän välille. Erilaisuuksien minimointi on toteutuskelvoton idea johtuen suuresta varianssi - eli kansankielellä vaihtelusta/eroavaisuudesta - eri ihmisryhmien ihmisten suorituskyvyssä, josta osan määrittää biologia ja geenit. Mikään määrä sosiaalisia menettelyjä ei voi muuttaa sitä.

a) Toteutuskelvoton. Tämä on jälleen taas yksi yritys luoda koheesiota eli yhteenkuuluvuutta pakottamalla, josta seuraa kitkaa, ei koheesiota. Kulttuurit jotka ovat toisensa kanssa yhteensopimattomia eivät voi muodostaa koheesiota keskenään eikä siten mikään määrä tukemista ei voi tuottaa molemminpuolista kunnioitusta. Monimuotoisuus tarkoittaa kaaosta, koska se tarkoittaa suurempaa varianssia - eli kansankielellä vaihtelua/eroavaisuutta - ja vähemmän yhteisiä elementtejä käytöksessä.

b) Toteutuskelvoton. Tätä varten ei ole kantokykyä. Sen lisäksi tämä on jälleen taas yksi yritys luoda koheesiota eli yhteenkuuluvuutta pakottamalla, josta seuraa kitkaa, ei koheesiota. Kulttuurit jotka ovat toisensa kanssa yhteensopimattomia eivät voi muodostaa koheesiota toistensa kanssa

c) Toteutuskelvoton. Tätä varten ei ole kantokykyä. Kulttuurilliset ja käytökselliset erot, joista osa määrittää biologia ja geenit tekee tästä toteutuskelvottoman. Jos kansakunnilla ei ole riittävästi yhteisiä käytöksellisiä ja kultuurillissia elementtejä, koheesio ei voi muodostua. Yrittämällä saada aikaan koheesiota pakottamalla on tuloksena kitkaa, ei koheesiota. Mikään määrä menettelytavoitteita ei voi muuttaa sitä.

d) Toteutuskelvoton. Osallistaminen ei ole oleellinen valintakriteeri. Oleelliset valintakriteerit ovat soveltuvuus ja pätevyys, ja koska ihmisten suorituskyvyssä ja pätevyydessä on paljon varianssia - eli kansankielellä vaihtelua/eroavaisuuksia - osallistaminen ei ole toteutuskelpoinen idea. Sen lisäksi työtä ei ole edes nyt tarjolla kaikille kantasuomalaisille, joten työnsaannin, puhumattakaan kunnollisen työn saannin helpottaminen ei ole mahdollista.

e) Toteutuskelvoton. Oleelliset valintakriteerit ovat soveltuvuus ja pätevyys. Kaikenlaiset kiintiöt, mukaan lukien sukupuoleen perustuvat osallistamiskiintiöt, vähentäisivät työsuorituskykyä ja vaarantaisivat työturvallisuuden. Työturvallisuudella tarkoitan fyysisiä vammoja heikomman ruumiinrakenteen takia, ja/tai vaarantamalla työtoverit jos työntekijä ei kykene suorittamaan fyysisesti vaativia tehtäviä. Esimerkiksi palomiestyössä tai kenttäpoliisin työssä.


Sivu 24:

f) Toteutuskelvoton. Tätä varten ei ole kantokykyä. Toiseksi, tämä on taas jälleen kerran kannatusta koheesion luomista pakottamalla josta seuraa kitkaa. Molemminpuolista kunnioitusta ei voi syntyä yhteensopimattomien kansakuntien välille.

g) Toteutuskelvoton. Tätä varten ei ole kantokykyä. Toiseksi, tämä on taas jälleen kerran kannatusta koheesion luomista pakottamalla josta seuraa kitkaa. Suurempi määrä kieliä tarkoittaa enemmän monimuotoisuutta, joka tarkoittaa enemmän varianssia - eli kansankielellä vaihtelua/eroavaisuuksia -, joka taas tarkoittaa vähemmän koheesiota, joka aiheuttaa kitkaa. Toistensa kanssa yhteensopimattomat kulttuurit ja/tai kansakunnat eivät voi muodostaa koheesiota. Sen lisäksi varianssi ihmisten suorituskyvyssä on niin suuri että ehdottomalla valtaosalla maahanmuuttajia ei yksinkertaisesti ole tarjota mitään hyödyllisiä taitoja kehittyneemmille yhteiskunnille.

h) Toteutuskelvoton. Monikulttuuri tarkoittaa monimuotoisuutta, joka tarkoittaa varianssia - eli kansankielellä vaihtelua/eroavaisuuksia - ja mitä suurempi varianssi on, sitä vähemmän yhteisiä elementtejä ihmisillä on toistensa kanssa. Tämä puolestaa johtaa koheesion eli yhteenkuuluvuuden katoamiseen jonka tilalle tulee kitka. Pohjimmiltaan tämä on taas jälleen yksi yritys luoda koheesiota pakottamalla, mikä tuottaa kitkaa koheesion sijasta. Toistensa kanssa yhteensopimattomat kulttuurit ja kansakunnat eivät voi muodostaa yhteisymmärrystä, eivätkä toinen toisensa arvostamista.

i) Kaksi kommenttia:

- Toteutuskelvoton. Tätä varten ei ole kantokykyä. Sen lisäksi tämä on taas jälleen yritys luoda koheesiota pakottamalla ja tiedämme todisteista joka puolelta Eurooppaa että se ei toimi vaan johtaa kitkaan. Hartaiden ammattitoiveiden toteuttamisen tukeminen ei myöskään toimi riippumatta siitä onko kyse maahanmuuttajasta vai ei. Esimerkiksi jos oppilaalla ei ole tarvittavia kognitiivisia kykyjä kouluttautuakseen plasmafyysikoksi, niin mikään määrä tukea ei voi muuttaa sitä. Sellainen kannustuksellinen ilmapiiri tulisi luomaan paljon vääristyineitä toiveita maahanmuuttajissa, joka toteutuessaan muuttuisi katkeruudeksi ja sitä kautta luotaisiin lisää kitkaa.

- Toteutuskelvoton. Tätä varten ei ole kantokykyä. tämä on taas jälleen kerran kannatusta koheesion luomista pakottamalla josta seuraa kitkaa. Monimuotoisuus tarkoittaa varianssia - eli kansankielellä vaihtelua/eroavaisuuksia -, joka tarkoittaa koheesion menetystä, joka taas tarkoittaa kitkaa. Osallistaminen myös tuhoaa koheesion, koska ihmisten suorituskyky ja soveltuvuus määrittää sen voiko joku osallistua tiettyihin aktiviteetteihin. Kunnioitusta ei voi pakottaa, se on kehittyvä käyttäytymisen ilmiö, aivan kuten koheesiokin. Sana discrimination tarkoittaa syrjinnän lisäksi myös erottelukykyä. Se tarkoittaa kykyä tunnistaa ja ymmärtää eroa kahden eri asian välillä. Tässä tapauksessa käytös -ja suorituskykyerot. Jokainen erottelee asioita päivittäin, se on millaisen tahansa valintaprosessin normaali osa. Xenofobia on poliittinen termi, ei tieteellinen. Fobian ICD-10 mukainen määritelmä on seuraava:


"F40 Phobic anxiety disorders

A group of disorders in which anxiety is evoked only, or predominantly, in certain well-defined situations that are not currently dangerous. As a result these situations are characteristically avoided or endured with dread. The patient's concern may be focused on individual symptoms like palpitations or feeling faint and is often associated with secondary fears of dying, losing control, or going mad. Contemplating entry to the phobic situation usually generates anticipatory anxiety. Phobic anxiety and depression often coexist. Whether two diagnoses, phobic anxiety and depressive episode, are needed, or only one, is determined by the time course of the two conditions and by therapeutic considerations at the time of consultation." Lähde: http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en#/F40

Jotkut muukalaiskansakunnat ja kulttuurit johdonmukaisesti esittävät omaavansa vaarallista käytöstä, joten pelkoa niitä kohtaan ei voida järkiperäisesti kutsua järjenvastaiseksi, eikä sitä voi siten myöskään pitää fobiana. Pelko liian suurta määrää maahantulijoita kohtaan riippumatta siitä mitä kulttuuria tai kansakuntaa he edustavat on myös järkiperäinen pelko johtuen kantokyvyn ylittymisestä, joka on vaara joten sitäkään ei siten voida pitää fobiana. Suvaitsemattomuus on valintamekanismi. Ilman suvaitsemattomuutta meille jää jäljelle suvaitsevaisuus suvaitsevaisuuden tähden, mikä johtaa siihen että kaikkea suvaitaan, myös niitä jotka poistaisivat kyseisen suvaitsevaisuuden. Joten suvaitsevaisuus suvaitsevaisuuden tähden johtaa suvaitsevaisuuden katoamiseen. Tämä ilmiö tunnetaan nimellä suvaitsevaisuusparadoksi: https://fi.wikipedia.org/wiki/Suvaitsevaisuusparadoksi 

Objective 17: Toteutuskelvoton. Tässä tavoitteessa on kaksi ristiriitaista lausuntoa. Sana discrimination tarkoittaa myös erottelukykyä. Se tarkoittaa kykyä tunnistaa ja ymmärtää eroa kahden eri asian välillä. Todisteisiin pohjautuva keskustelu määritelmän mukaisesti erottelisi tietoa joka on ristiriidassa todisteiden kanssa hyläten sen.

33. Neljä erillistä kommenttia:

- Toteutuskelvoton. Sana discrimination tarkoittaa myös erottelukykyä. Se tarkoittaa kykyä tunnistaa ja ymmärtää eroa kahden eri asian välillä. Jokainen ihminen suorittaa erottelua monien asioiden välillä päivittäin.

- Toteutuskelvoton. Tämä tarkoittaa pakotettua koheesiota, jonka tuloksena saadaan kitkaa eikä koheesiota. Yhteensopimattomat väestöt eivät voi muodostaa koheesiota toistensa kanssa, ne suorittavat erottelua toisiaan kohtaan tunnistaen ja ymmärtäen heidän väliset erot joka johtaa vapaaehtoiseen assosiaation välttelyyn. Toisin sanoen, ne tunnistavat etteivät tule toimeen toistensa kanssa ja ryhtyvät vapaaehtoisesti välttelemään toinen toisiaan.


- Toteutuskelvoton. Liittyen xenofobiaan ja suvaitsemattomuuteen, lue kommenttini kappaleessa i). Maahanmuutto ei ole ihmisoikeus. Sen lisäksi tämä heikentää kansallista itsemääräämisoikeutta, rajavalvontaa ja kansallista turvallisuutta. Lue analyysini uskonvapaudesta: https://docs.google.com/document/d/1ENeUl0rCEZWVjkeAw9147NOuWmTXYeWGYwxwHW6phtQ/edit?usp=sharing

- Toteutuskelvoton. Lue analyysini uskonvapaudesta: https://docs.google.com/document/d/1ENeUl0rCEZWVjkeAw9147NOuWmTXYeWGYwxwHW6phtQ/edit?usp=sharing

a) Toteutuskelvoton. Viharikosta ei ole määritelty ja siten tulkinnanvarainen.

b) Toteutuskelvoton. Lue analyysini uskonvapaudesta: https://docs.google.com/document/d/1ENeUl0rCEZWVjkeAw9147NOuWmTXYeWGYwxwHW6phtQ/edit?usp=sharing

c) Toteutuskelvoton. Tämä on kiertoilmaisu jolla tarkoitetaan media sektorin valjastamista väärän tiedon ja propagandan tuottamiseen. Media-ammattilaisten aivopesu on ristiriidassa sitoutumattoman, objektiivisen ja laadukkaan raportoinnin ja tiedotusvälineiden vapauden edistämisen tavoitteen kanssa.

Sivu 25:

d) Toteutuskelvoton. Tämä vaarantaa rikostutkinnan menetelmät.

e) Toteutuskelvoton. Tämä on pakotettua koheesiota, joka johtaa kitkaan. Tämä tekisi myös ei-maahanmuuttajaväestöstä toisen luokan kansalaisia, koska discrimination tarkoittaa myös erottelua. Eli kahden asian välisten erojen tunnistamista ja ymmärtämistä. Tämä johtaisi käytännössä siihen että maahanmuuttajia suosittaisiin ei-maahanmuuttajien ylitse jokaisessa tapauksessa.

f) Toteutuskelvoton. Tämä on kiertoilmaisu jolla tarkoitetaan monikulttuuripropagandan edistämistä. Se ei perustu todisteisiin tai faktoihin, vaan valheisiin ja erityisintressiryhmien agendaan. Xenofobiaan liittyen, lue kommenttini kappaleeseen i), sivu 24. On olemassa oikeutettuja syitä leimata maahanmuuttajia, kuten esimerkiksi tapauksissa missä maahanmuuttaja on syyllistynyt rikokseen, esim. raiskaukseen.

g) Toteutuskelvoton. Tämä on autoritääristä ajatusten valvontaa, koheesion pakotusyritys joka ei johda kitkan syntymiseen, ei koheesion. Kunnioitusta ei voi luoda edistämällä, vaatimalla, eikä sitä voida antaa. Se pitää ansaita.


Objective 18: Toteutuskelvoton. Taitojen kehittämiseen sijoittaminen tapauksissa joissa maahanmuuttajalla ei ole riittävää kognitiivisia kykyjä oppia tai saavuttaa tiettyjä taitoja, kelpoisuusvaatimuksia, tai pätevyyksiä on resurssien tuhlaamista. Eikä keskinäistä taitojen, kelpoisuuden tai pätevyyden tunnustamista voi sellaisessa tapauksessa tapahtua, koska eri alueiden ja kulttuurien väliset erot kelpoisuus -ja pätevyysvaatimuksissa on suuri. Sen lisäksi tätä varten ei ole kantokykyä.

34. Toteutuskelvoton. Katso kommentti kappaleessa Objective 18. Työtä ei ole edes nyt tarjolla kaikille kantasuomalaisille. Joten minkäänlaista työtä, puhumattakaan kunnollista työtä ei voida taata.

a) Toteutuskelvoton. Työtehtävien luonne ja olosuhteet määrittävät mitkä kelpoisuusvaatimukset ovat, ei politiikka. Sen lisäksi maailmanlaajuinen yhteensopivuus ei ole mahdollista koska eri alueiden ja kulttuurien välillä on suuri varianssi - eli kansankielellä vaihtelevuudet/eroavaisuudet - kelpoisuus -ja pätevyysvaatimuksissa.

b) Toteutuskelvoton. Sama johtopäätös kuin yllä kohdassa a).

c) Toteutuskelvoton. Sama johtopäätös kuin yllä kohdassa a).

d) Toteutuskelvoton. Sama johtopäätös kuin yllä kohdassa a).

e) Toteutuskelvoton. Sama johtopäätös kuin yllä kohdassa a).

Sivu 26:

f) Toteutuskelvoton. Tätä varten ei ole kantokykyä. Toiseksi, tämä on resurssien tuhlaamista, koska varianssi ihmisten suorituskyvyssä on niin suuri, että ehdottomalla valtaosalla maahanmuuttajia ei yksinkertaisesti ole tarjota mitään hyödyllisiä taitoja kehittyneemmille yhteiskunnille.

g) Toteutuskelvoton. Sama johtopäätös kuin yllä kohdassa f). Sen lisäksi työllistyminen ei ole mahdollista koska työtä ei ole edes nyt tarjolla kaikille kantasuomalaisille.

h) Toteutuskelvoton. Sama johtopäätös kuin kohdassa f). Sen lisäksi työllistyminen ei ole mahdollista koska työtä ei ole edes nyt tarjolla kaikille kantasuomalaisille.

i) Toteutuskelvoton. Katso aikaisemmat kommentit sivun 26 kappaleisiin.

j) Toteutuskelvoton. Sama johtopäätös kuin yllä kohdassa i).

k) Toteutuskelvoton. Sama johtopäätös kuin yllä kohdassa i).

l) Toteutuskelvoton. Sama johtopäätös kuin yllä kohdassa i).


Objective 19: Toteutuskelvoton. Tätä varten ei ole kantokykyä. Moni Eurooppalainen maa on jo ylikansoitettu. Joten tuomalla tänne lisää ihmisiä ei panostaisi kestävään kehitykseen, vaan sitä vastaan.

35. Toteutuskelvoton. Sama johtopäätös kuin yllä kohdassa Objective 19.

a) Tämä tavoite on toteutuskelvoton, joten sen saavuttamiseksi esitetyt toimenpiteet ovat toteutuskelvottomia.

Sivut 27:

b) Toteutuskelvoton. Tätä varten ei ole kantokykyä.

c) Toteutuskelvoton. Tätä varten ei ole kantokykyä. Sen lisäksi, varianssi - eli kansankielellä vaihtelevuudet/eroavaisuudet - ihmisten suorituskyvyssä on niin suuri että ehdottomalla valtaosalla maahanmuuttajia ei yksinkertaisesti ole tarjota mitään hyödyllisiä taitoja kehittyneemmille yhteiskunnille. Yhteensopimattomat väestöt, joita ehdoton valtaosa maahanmuuttajista edustaa, eivät kykene antamaan panosta kansalaistoimintaan tai kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen. Tämä johtuu siitä että toistensa kanssa yhteensopimattomat väestöt eivät voi muodostaa koheesiota toistensa kanssa.

d) Toteutuskelvoton. Tätä varten ei ole kantokykyä.

e) Toteutuskelvoton. Sama johtopäätös kuin yllä kohdassa d).

f) Toteutuskelvoton. Tämä johtaisi ennennäkemättömään isäntämaan hyvinvointijärjestelmien hyväksikäyttöön.

g) Toteutuskelvoton. Riippuen siitä mikä mielletään alkuperämaaksi, tätä voidaan hyväksikäyttää, kuten tapahtui Ruotsin eduskuntavaaleissa 09.09.2018 jossa turkkilaiset äänestivät Turkista käsin. Tämä on siten turvallisuusriski.

h) Toteutuskelvoton. Tätä varten ei ole kantokykyä.

i) Toteutuskelvoton. Tämä laillistasi teollisuusvakoilun.

j) Toteutuskelvoton. Varianssi - eli kansankielellä vaihtelevuudet/eroavaisuudet - ihmisten suorituskyvyssä on niin suuri että ehdottomalla valtaosalla maahanmuuttajia ei yksinkertaisesti ole tarjota mitään hyödyllisiä taitoja kehittyneemmille yhteiskunnille. Ja kuten mainitsin kappaleen i) kommentissa, tämä laillistaisi teollisuusvakoilun.

Objective 20: Toteutuskelvoton. Tämä johtaisi ennennäkemättömään isäntämaan hyvinvointijärjestelmien hyväksikäyttöön. Tämä myös suosisi maahanmuuttajien tarpeiden täyttämistä kantaväestön tarpeiden täyttämisen sijaan, joka ei ole hyväksyttävää.


36. Toteutuskelvoton. Sama johtopäätös kuin yllä kohdassa objective 20.

Sivu 28:

a) Toteutuskelvoton. Sama johtopäätös kuin yllä kohdassa objective 20.

b) Toteutuskelvoton. Sama johtopäätös kuin yllä kohdassa objective 20.

c) Toteutuskelvoton. Sama johtopäätös kuin yllä kohdassa objective 20.

d) Toteutuskelvoton. Sama johtopäätös kuin yllä kohdassa objective 20.

e) Toteutuskelvoton. Sama johtopäätös kuin yllä kohdassa objective 20.

f) Toteutuskelvoton. Sama johtopäätös kuin yllä kohdassa objective 20.

g) Toteutuskelvoton. Sama johtopäätös kuin yllä kohdassa objective 20.

h) Toteutuskelvoton. Sama johtopäätös kuin yllä kohdassa objective 20.

i) Toteutuskelvoton. Sama johtopäätös kuin yllä kohdassa objective 20.

Sivu 29:

Objective 21: Toteutuskelvoton. Tiedämme kokemuksesta että vain häviävän pieni osa maahanmuuttajista jotka ovat tänne päässeet palaavat lähtömaihinsa vapaaehtoisesti. Eivätkä heidän kotimaansa myöskään tee yhteistyötä palautusasioissa.

37. Kolme kommenttia:

-  Toteutuskelvoton. Tiedämme kokemuksesta että vain häviävän pieni osa maahanmuuttajista jotka ovat tänne päässeet palaavat lähtömaihinsa vapaaehtoisesti. Eivätkä heidän kotimaansa myöskään tee yhteistyötä palautusasioissa. Toiseksi, tämä heikentää kansallisvaltioiden itsemääräämisoikeutta karkotusasioissa ja rajavalvonnassa. Maahanmuutto ei ole ihmisoikeus. Liittyen ihmisoikeuksiin lue analyysini uskonvapaudesta: https://docs.google.com/document/d/1ENeUl0rCEZWVjkeAw9147NOuWmTXYeWGYwxwHW6phtQ/edit?usp=sharing

- Toteutuskelvoton. Sama johtopäätös kuin yllä kohdassa objective 21.


- Toteutuskelvoton. Henkilökohtaista turvaa eikä myöskään taloudellista voimaannuttamista voida tarjota koska kantokykyä sellaiseen ei ole. Yhteiskunnallista osallisuutta eikä koheesiota voida saada aikaan pakottamalla. Jos niitä yritetään luoda pakottamalla saadaan aikaiseksi erottelua ja kitkaa. Mitä tulee maahanmuuttajien paluuseen kotimaihinsa, tiedämme kokemuksesta että vain häviävän pieni osa maahanmuuttajista jotka ovat tänne päässeet palaavat lähtömaihinsa vapaaehtoisesti. Eivätkä heidän kotimaansa myöskään tee yhteistyötä palautusasioissa.

a) Toteutuskelvoton. Tätä varten ei ole kantokykyä. Tiedämme myös kokemuksesta että vain häviävän pieni osa maahanmuuttajista jotka ovat tänne päässeet palaavat lähtömaihinsa vapaaehtoisesti. Eivätkä heidän kotimaansa myöskään tee yhteistyötä palautusasioissa. Maahanmuutto ei ole ihmisoikeus. Liittyen ihmisoikeuksiin lue analyysini uskonvapaudesta: https://docs.google.com/document/d/1ENeUl0rCEZWVjkeAw9147NOuWmTXYeWGYwxwHW6phtQ/edit?usp=sharing

b) Toteutuskelvoton. Tiedämme kokemuksesta että vain häviävän pieni osa maahanmuuttajista jotka ovat tänne päässeet palaavat lähtömaihinsa vapaaehtoisesti. Eivätkä heidän kotimaansa myöskään tee yhteistyötä palautusasioissa.

c) Toteutuskelvoton. Henkilötunnukset ja muut asiakirjat eivät ole luotettavia henkilöllisyyden todistamiseksi, kuten on osoitettu useaan otteeseen poliisin ja muiden turvallisuustoimielinten toimesta Euroopassa, kun maahanmuuttajat ja aktiiviset uhkaelementit on myöhemmässä vaiheessa todennettu omaavan useita eri henkilöllisyyksiä. Sen lisäksi tiedämme kokemuksesta että vain häviävän pieni osa maahanmuuttajista jotka ovat tänne päässeet palaavat lähtömaihinsa vapaaehtoisesti. Eivätkä heidän kotimaansa myöskään tee yhteistyötä palautusasioissa.

d) Toteutuskelvoton. Sama johtopäätös kuin yllä kohdassa c).

e) Toteutuskelvoton. Tiedämme kokemuksesta että vain häviävän pieni osa maahanmuuttajista jotka ovat tänne päässeet palaavat lähtömaihinsa vapaaehtoisesti. Eivätkä heidän kotimaansa myöskään tee yhteistyötä palautusasioissa. Maahanmuutto ei ole ihmisoikeus. Liittyen ihmisoikeuksiin lue analyysini uskonvapaudesta: https://docs.google.com/document/d/1ENeUl0rCEZWVjkeAw9147NOuWmTXYeWGYwxwHW6phtQ/edit?usp=sharing


Sivu 30:

g) Toteutuskelvoton. Tätä varten ei ole kantokykyä. Tämä on sen lisäksi taas yksi tapaus ankkurilapsista, hyväksikäyttäen YK:n ihmisoikeusjulistuksen artiklaa 16. kohtaa 3, jossa mainitaan seuraavaa: “The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.” Eli suomeksi: Perhe on luonnollinen ja perustavanlaatuinen yhteiskunnan ryhmäyksikkö ja on etuoikeutettu yhteiskunnan ja valtion suojeluun. Lähde: http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/ Tiedämme kokemuksesta että vain häviävän pieni osa maahanmuuttajista jotka ovat tänne päässeet palaavat lähtömaihinsa vapaaehtoisesti. Eivätkä heidän kotimaansa myöskään tee yhteistyötä palautusasioissa. Maahanmuutto ei ole ihmisoikeus. Liittyen ihmisoikeuksiin lue analyysini uskonvapaudesta: https://docs.google.com/document/d/1ENeUl0rCEZWVjkeAw9147NOuWmTXYeWGYwxwHW6phtQ/edit?usp=sharing

h) Toteutuskelvoton. Tätä varten ei ole kantokykyä. Tiedämme myös kokemuksesta että vain häviävän pieni osa maahanmuuttajista jotka ovat tänne päässeet palaavat lähtömaihinsa vapaaehtoisesti. Eivätkä heidän kotimaansa myöskään tee yhteistyötä palautusasioissa.

i) Tulkinnanvarainen. Yksi mahdollinen tulkinta tästä on se että tämä rahoitettaisiin väkisi ottamalla ensimmäisen maailman mailta, joka ei ole hyväksyttävää.

Objective 22: Toteutuskelvoton. Tämä altistaisi kansallisen sosiaalitukijärjestelmän kokonaisvaltaiselle ja järjestelmälliselle hyväksikäytölle.

38. Toteutuskelvoton. Tämä altistaisi kansallisen sosiaalitukijärjestelmän kokonaisvaltaiselle ja järjestelmälliselle hyväksikäytölle. Sen lisäksi, varianssi - eli kansankielellä vaihtelevuudet/eroavaisuudet - ihmisten suorituskyvyssä on niin suuri että ehdottomalla valtaosalla maahanmuuttajia ei yksinkertaisesti ole tarjota mitään hyödyllisiä taitoja kehittyneemmille yhteiskunnille.

a) Toteutuskelvoton. Tätä varten ei ole kantokykyä.

b) Toteutuskelvoton. Tämä altistaisi kansallisen sosiaalitukijärjestelmän kokonaisvaltaiselle ja järjestelmälliselle hyväksikäytölle. Vastavuoroisuutta ei tulisi tapahtumaan koska kauniisti sanottuna yhteistyö eri kansallisvaltioiden välillä on erittäin vaikeaa maailmanlaajuisesti jo nyt.

c) Tämä altistaisi kansallisen sosiaalitukijärjestelmän kokonaisvaltaiselle ja järjestelmälliselle hyväksikäytölle.


Sivu 31:

Objective 23: Toteutuskelvoton. Tätä varten ei ole kantokykyä.

39. Toteutuskelvoton, aikaisempien kommenttieni argumentit tukevat laajasti tätä väittämää.

a) Toteutuskelvoton, argumentit jotka tukevat tätä väittämää on runsasmääräisesti ilmaistuna kommenteissani läpi koko tämän analyysin.

b) Toteutuskelvoton. Jaettu vastuu on kiertoilmaisu kollektivismille, joka ei toimi.

c) Toteutuskelvoton. Tämä on kiertoilmaisu ideologi kansalaisjärjestöjen tukemiselle joiden kautta heikennetään kansallista itsemääräämisoikeutta, kansallista turvallisuutta ja rajavalvontaa.

d) Toteutuskelvoton. Tämä on kiertoilmaisu erityisintressiryhmien, kuten rahoitussektorin, yksityisen sektorin, sekä teknologian ja ihmisten manipuloinnin toimintoja heikentämään kansallista itsemääräämisoikeutta, kansallista turvallisuutta ja rajavalvontaa.

e) Toteutuskelvoton. Tämä koko sopimus on täynnä menettelytapoja jotka heikentävät kansallista itsemääräämisoikeutta, kansallista turvallisuutta ja rajavalvontaa. Joten kahden -ja monenkeskisiä kumppanuussuhteita ei voida räätälöidä tätä maailmanlaajuista sopimusta mukaillen.

Sivu 32:

40. Toteutuskelvoton. Tämä on kollektivismin kannatusta, joka ei toimi. Ja koska eri kansallisvaltiot tulevat käyttämään tätä maailmanlaajuista sopimusta edistääkseen omaa agendaansa toisia vastaan. Esimerkiksi islamilaiset valtiot tulevat käyttämään tätä sopimusta edistääkseen hijraa. Hijra on islamilainen termi joka tarkoittaa maahanmuutolla valloittamista.

41. Toteutuskelvoton, argumentit jotka tukevat tätä väittämää on runsasmääräisesti ilmaistuna kommenteissani läpi koko tämän analyysin.

42. Toteutuskelvoton, argumentit jotka tukevat tätä väittämää on runsasmääräisesti ilmaistuna kommenteissani läpi koko tämän analyysin. Sen lisäksi tämä on taas jälleen lisää kollektivismin ja keskusjohtoisuuden kannatusta, joista kumpikaan ei toimi.

43. Toteutuskelvoton. Käytännössä tämä tarkoittaa maahanmuuttotulvaa ohjaavan operaation hallinnon keskittämistä YK:lle, josta käsin on tarkoituksena ohjata rajaton määrä maahanmuuttajia itsenäisiin kansallisvaltioihin.

a) Toteutuskelvoton. Tämä on hallinnon keskittämistä, keskushallinto ei toimi.


i. Toteutuskelvoton. Tämä ei toimi koska eri maiden intressit ja tarpeet ovat ristiriidassa toistensa kanssa. Tämä on yksi syy sille miksi hallinnon keskittäminen ei toimi.

ii. Toteutuskelvoton, argumentit sille löytyvät kohdista i., a) ja 43.

iv. Toteutuskelvoton, argumentit sille löytyvät kohdista i., a) ja 43.

v. Toteutuskelvoton, argumentit sille löytyvät kohdista i., a) ja 43.

b) Toteutuskelvoton, argumentit sille löytyvät kohdista i., a) ja 43.

i. Toteutuskelvoton, argumentit sille löytyvät kohdista i., a) ja 43.

iii. Toteutuskelvoton, argumentit sille löytyvät kohdista i., a) ja 43.

c) i. Toteutuskelvoton. Tässä sopimuksessa mainittu sisältö liittyen tiedonjakamiseen rajavartioinnin ja muiden turvallisuusmenettelyjen yksityiskohdista, tämä on turvallisuusriski.

Sivu 33:

ii. Toteutuskelvoton. Sama johtopäätös kuin yllä kohdassa c) i.

44. Toteutuskelvoton. Nämä ryhmät ajavat omaa etuaan ja pyrkivät vaarantamaan kansallisvaltioiden itsemääräämisoikeuden, kansallisen turvallisuuden ja rajavalvonnan omien tarkoitusperiensä saavuttamiseksi.

45. Toteutuskelvoton. Tämä on jälleen taas kerran kannatusta hallinnon keskittämiseksi YK:n rakenteisiin. Keskushallinto ei toimi ja vaarantaa kansallisen itsemääräämisoikeuden, kansallisen turvallisuuden, rajavalvonnan ja kansakuntien sisäisen yhtenäisyyden.

a) Toteutuskelvoton. Tämä on jälleen hallinnon keskittämistä.

b) Toteutuskelvoton, argumentit sille löytyvät kohdista 45. ja a).

c) Toteutuskelvoton, argumentit sille löytyvät kohdista 45. ja a).

46. Toteutuskelvoton, argumentit sille löytyvät kohdista 45. ja a).

47. Toteutuskelvoton. Sisältö on ristiriidassa keskittämisen kannatuksen kanssa. Hallintorakenteet eivät voi olla valtiojohtoisia ja yhtäaikaisesti kuitenkin keskitettynä YK:n rakenteisiin. Sen lisäksi hallintoprosessit eivät voi olla valtiojohtoisia ja maailmanlaajuisia samaan aikaan.


48. Mitään edistystä tämän maailmanlaajuisen sopimuksessa esitettyjen olosuhteiden pohjalta ei voi tapahtua, koska se sisältää erittäin suuren määrän toteutuskelvottomia ideoita. Sen premissit ovat toteutuskelvottomia, joten sen premisseistä johdetut riippuvaisuudet ovat toteutuskelvottomia.

49. Toteutuskelvoton. Edistystä maailmanlaajuisella tasolla ei voi tapahtua koska kansallisvaltioiden intressit ovat ristiriidassa toistensa kanssa. Hallinnon keskittäminen YK:n rakenteisiin ei muuta tätä faktaa.

a) Toteutuskelvoton. Tämän kappaleen premissi, eli 49. On toteutuskelvoton, joten kohta a) on myös toteutuskelvoton ollessa johdettuna siitä premissistä.

b) Toteutuskelvoton, argumentit sille löytyvät kohdista 49. ja a).

Sivu 34:

d) Toteutuskelvoton, argumentit sille löytyvät kohdista 49. ja a).

e) Toteutuskelvoton, argumentit sille löytyvät kohdista 49. ja a).

50. Toteutuskelvoton. Yhä vain lisää hallinnon keskittämisen kannatusta.

51. Toteutuskelvoton, sama johtopäätös kuin kohdassa 50.

52. Toteutuskelvoton. Vaarantaa kansallisen itsemääräämisoikeuden, kansallisen turvallisuuden ja rajavalvonnan.

53. Toteutuskelvoton. Vaarantaa kansallisen itsemääräämisoikeuden, kansallisen turvallisuuden ja ra